Zwolnienia WF - procedury

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie a w przypadku ucznia pełnoletniego sam uczeń.
3. Pisemne podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wraz z załączoną do niego opinią lekarską składa rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela wychowania fizycznego (zał.1 - dla ucznia niepełnoletniego, zał.2 - dla ucznia pełnoletniego).
4. Podanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza.
5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego (zał.3).
6. O decyzji dyrektora zostaje poinformowany rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca.
7. W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni.
8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.
9. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń złożą dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie (zgodnie z załącznikiem odpowiednio 1 lub 2).
10. Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na zajęciach wychowania fizycznego wychowawca zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione.
11. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.
12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".
13. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Taką opinię rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
14. O niniejszej procedurze:
a) informuje/zapoznaje wychowawca klasy:
- uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku szkolnym,
- rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
b) przypominają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych w danym roku szkolnym zajęciach z uczniami