Nauczyciel przedmiotów zawodowych - drzewnych

Opublikowano: 2023-02-10 02:06, Numer artykułu: 63884 , Autor: R.Kiełkowski

Nabór do pracy

Stanowisko:
NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODACH STOLARSKICH
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
 

DYREKTOR
Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
ogłasza nabór na wolne stanowisko: NAUCZYCIEL
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODACH STOLARSKICH
I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
A. Wymagania niezbędne:
1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym lub min. kurs mistrzowski.
2. Posiada praktykę w zawodzie min. 3 lata.
3. Posiada obywatelstwo polskie.
4. Nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w okresie 3 lat przed niniejszym ogłoszeniem lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy Karty Nauczyciela.
5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.
B. Wymagania dodatkowe:
1. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE dla zawodu technik technologii drewna lub stolarz.
2. Posiada przygotowanie pedagogiczne.
3. Posiada umiejętność obsługi komputera.
4. Jest dyspozycyjna.
5. Jest odpowiedzialna.
6. Jest sumienna i dokładna.
7. Wykazuje umiejętność pracy z młodzieżą.
8. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia.
9. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
II. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku nauczyciela należeć będą m.in.:
1. Prowadzenie praktycznych zajęć dydaktycznych z młodzieżą.
2. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.
3. Pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem oraz w przypadku zastępstwa innych nauczycieli.
4. Dozorowanie w czasie zajęć w szkole: dyżur na korytarzu i czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
III. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne (o ile takie posiada).
5. Poświadczona przez kandydata kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli kandydat posiada stopień awansu zawodowego).
6. Poświadczone przez kandydata kserokopie świadectw potwierdzających ukończenie szkoleń oraz kursów doskonalących.
7. Poświadczone przez kandydata kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
8. Poświadczona przez kandydata kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
9. Oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DZ.U.UE.L.2016.119.1. – Załączniki nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
IV. Inne informacje:
1. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
2. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
4. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę w wymiarze 1 etat na czas określony.
V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie stolarz i technik technologii drewna w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 

 

Więcej informacji i wzory dokumentów na stronie BIP Szkoły - link