EFS "Zawodowe Horyzonty"

W r. szk. 2008/2009 nasza szkoła uczestniczyła w finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny programie "Zawodówki na start". Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach tego projektu objęły wszystkich uczniów ZSD!

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Drzewnych uczestniczył w programie "Zawodowe Horyzonty".

Ponizej przedstawiamy krótkie informacje na jego temat.

Obejmuje on:

1. Zajęcia wyrównawcze:

z języka polskiego,
z języka angielskiego,
z języka niemieckiego,
z matematyki

2. Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów:

"Odpowiednie dać rzeczy słowo" realizowane przez p. Justynę Kaczmarek,
"Biznes z angielskim" realizowane przez p. Agnieszkę Skupin-Cywińską,
"Komputerowe wspomaganie projektowania - Wykorzystanie programu AutoCAD do sporzadzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej. Wprowadzenie elementów w 3D" - prowadząca p. Maria Jolanta Nowacka
"Wykorzystanie cyfrowej obróbki w fotografii, grafice i reklamie" z p. Krzysztofem Piseckim,
"Młody inwestor" z p. Dorotą Zwiewką,
"Z teatrem za pan brat" prowadzone prez p. Annę Nowowiejską


REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN. : " ZAWODOWE HORYZONTY"
REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Beneficjent Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

I. Postanowienia ogólne

1. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Program jest realizowany w okresie od września 2009 roku do czerwca 2010 roku i obejmuje 28 spotkań szkoleniowych, w tym 12 - w r. 2009 i 16 w r. 2010. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
3. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
4. Projekt obejmuje 4 moduły zajęć:
a) zajęcia wyrównawcze,
b) zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje kluczowe,
c) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
d) zajęcia związane z rozwojem świadomości i ekspresji kulturalnej.
5. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje:
" zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, oraz chemii;
" zajęcia dodatkowe z:
- język polskiego: "Odpowiednie dać rzeczy słowo",
- języka niemieckiego: "Niemiecki zawodowo" oraz "Z niemieckim w świat",
- języka angielskiego: "Biznes z angielskim",
- fizyki: "Śladami Kopernika",
- przedsiębiorczości: "Młody inwestor",
- informatyki: "Komputerowe wspomaganie projektowania" - AutoCAD - I i II stopień,
"Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii, grafice i reklamie";
" zajęcia psychofizyczne: "Trening zastępowania agresji";
" zajęcia związane z rozwojem świadomości i ekspresji kulturalnej:
"Szkolne spotkania teatralne",
"Melomani są wśród nas",
"Z teatrem za pan brat".
6. Uczniowie mają prawo udziału w dwóch (w uzasadnionym przypadku - trzech) z proponowanych rodzajów zajęć równocześnie.
7. Beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (słowniki, zbiory zadań, materiały papiernicze, podręczniki do nauki języka niemieckiego, języka angielskiego, elementów informatyki, podstaw przedsiębiorczości, programy, nośniki do zapisu danych).
8. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach i salach dydaktycznych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
9. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

II. Wybór beneficjenta ostatecznego

1. Termin rekrutacji upływa 18 września 2009 r. do godz.12.00.
2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest:
" złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczniów oraz rodziców niepełnoletnich uczniów formularza deklaracji udziału w projekcie (zał. 1) i oświadczenia dot. przetwarzania danych (zał. 2),
" spełnienie dodatkowych wymagań przy niektórych proponowanych zajęciach, zgodnie z ustalonymi kryteriami (zał. 3).
3. Ostatecznej rekrutacji uczestnika dokonuje Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Drzewnych powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
4. Komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych beneficjentów, którzy spełniają ustalone kryteria.
5. Grupy na zajęciach wyrównawczych oraz dodatkowych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji liczą od 10 do 15 osób, na zajęciach psychologicznych - 8 osób.
6. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Lista ta będzie podstawą do ponownej rekrutacji, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie beneficjentów przyjętych w pierwszej kolejności. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Rekrutacja dodatkowa odbywa się w przypadku zrealizowania nie mniej niż 20 % zajęć przewidzianych w programie.
7. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie podana na tablicy informacyjnej na I piętrze 22 września 2009r.
8. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
9. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:
a) uczeń zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów,
b) uczeń opuścił powyżej 20% zajęć w danym module bez usprawiedliwienia,
c) przerwał udział w projekcie,
d) zaistnieją inne losowe wydarzenia.
10. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do projektu.
11. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 80% frekwencją w zajęciach. Frekwencję osoby wchodzącej z listy rezerwowej liczy się od dnia pierwszych zajęć, w których uczestniczy. Obecność potwierdzana jest podpisem na liście.
12. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zwolnieniami lekarskimi lub pisemnymi wnioskami rodziców.
13. Usprawiedliwioną nieobecnością jest absencja wynikająca z oddelegowania ucznia na 4-tygodniowy kurs zawodowy.
14. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.

III. Postanowienia końcowe

1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
2. Za kontakt z beneficjentami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator projektu, p. mgr inż. Iwona Zawadzka, dyżurująca w sali 208, w piątki w godz. 11.10-11.50.


Projekt "Zawodowe horyzonty" współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego