EFS "Zawodowe Horyzonty 3"

Tak było...

 

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy realizowało projekt
"Zawodowe horyzonty 3" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 14 zespołów szkół zawodowych w Bydgoszczy poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 programów rozwojowych.

Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu rozwoju kompetencji kluczowych poprzez organizację zajęć dodatkowych w roku szkol. 2011/2012
2.Zwiększenie szans edukacyjnych uczennic i uczniów uzyskujących niskie wyniki w nauce poprzez realizacje zajęć wyrównawczych w roku szkolnym 2011/2012
3.Poprawa opieki psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizację warsztatów w roku szkolnym 2011/2012
4.Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdolności do zatrudnienia uczennic i uczniów poprzez współpracę z przedsiębiorcami (praktyki, doradztwo zawodowe, zajęcia u pracodawców) w roku szkolnym 2011/2012
5.Podniesienie atrakcyjności procesu nauczania poprzez zakup nowoczesnych środków dydaktycznych w roku szkol. 2011/2012.

W naszej szkole w projekcie "Zawodowe Horyzonty 3" w 24 grupach (łącznie z praktyka zawodową techników hodowców koni) bierze udział 257 beneficjentów.

W roku szkolnym 2011/2012 realizowane są następujące zajęcia:

a) zajęcia dodatkowe z:
- języka polskiego oraz zajęcia "Z teatrem za pan brat",
- języka niemieckiego,
- języka angielskiego,

- przedsiębiorczości :
- "Artystyczny filc magiczny",
- "Młody inwestor",
- "Rzemiosło artystyczne sposobem na samozatrudnienie";

- informatyki:
- "Komputerowe wspomaganie projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD" - zajęcia I0 ,
- "Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii i reklamie";

- "Programowanie obrabiarek CNC", odbywające się w CKP (ul. Barwna).

b) praktyka zawodowa - w stadninie koni (w okresie wakacji).

c) zajęcia wyrównawcze z:
- języka polskiego,
- języka angielskiego,
- matematyki;


Uczestnicy projektu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji zawodowych a także wyrównania szans edukacyjnych.
Dzięki projektowi szkoła jest doposażana w nowoczesne pomoce dydaktyczne, fachowy sprzęt i oprogramowanie.
Koordynatorem projektu jest mgr Ilona Lemanska


 

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu "ZAWODOWE HORYZONTY 3" realizowanego przez miasto BYDGOSZCZ przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczennice i uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o udział w następujących zajęciach:

a) zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje kluczowe z:
języka polskiego,
języka niemieckiego,
języka angielskiego,

biologii
"Sufitowy model komórki eukariotycznej,"

przedsiębiorczości:
- "Artystyczny filc magiczny",
- "Młody inwestor",
- "Rzemiosło artystyczne sposobem na samozatrudnienie";

informatyki
- "Komputerowe wspomaganie projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD" - zajęcia I0 ,
- "Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii i reklamie";

b) zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje naukowo-techniczne:
zajęcia "Programowanie obrabiarek CNC" odbywające się w CKP (ul. Barwna) w Bydgoszczy;

c) zajęcia wyrównawcze z:
języka polskiego,
języka niemieckiego,
języka angielskiego,
matematyki;

d) zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną:
"Z teatrem za pan brat" ;

e) praktyka zawodowa - w stadninie koni (w okresie wakacji).


Deklaracje znajdują się u nauczycieli prowadzących zajęcia, można je pobrać również tutaj. Termin rekrutacji upływa 20 września 2011 o godz 10.30.