Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Drzewnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica
ul. Toruńska 44
85-023 Bydgoszcz
tel.: 523715840
e-mail: zsd@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Kiełkowski, robert.kielkowski@zsd.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 371 27 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły ZSD ul. Toruńska 44
Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli
Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Toruńskiej.
Istnieją jeszcze 2 inne wejścia do budynku, jedno znajduje się przy bibliotece, drugie przy wejściu na salę gimnastyczną i zaplecze gimnastyczne z szatniami i węzłem sanitarnym,
które jednak na co dzień są zamknięte. W przypadkach awaryjnych służą jako wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie z nich są na wysokości parteru z dwoma schodami.
Dla uczniów i gości przeznaczone jest wejście główne od ul. Toruńskiej, przy którym znajduje się portiernia. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Od wejścia głównego po prawej stronie znajdują się schody, które prowadzą, na I i II piętro budynku, które na każdej kondygnacji łączą się z długim korytarzem umożliwiającym wejście
do sal lekcyjnych, gabinetu pedagoga (II p.) i kierownika szkolenia praktycznego (I p.), pokoju nauczycielskiego (I p.) oraz węzła sanitarnego na obu piętrach. Na końcu każdego
z korytarzy znajdują się schody, którymi schodząc w dół dojdziemy do łącznika z salą gimnastyczną (parter) i do wyjścia głównego.. Na parterze znajduje się także: archiwum, sekretariat, gabinet
dyrektora i w-ce dyrektora, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie adaptowane tymczasowo na izolatorium, biblioteka i kilka sal lekcyjnych oraz toaleta.
W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków inwalidzkich. Nie ma także toalet dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W indywidualnych przypadkach, o ile istnieje możliwość pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektor szkoły umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub elektroniczną).
Na terenie szkoły jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Na parking można wjechać po uprzednim zadzwonieniu na dzwonek przy dużej bramie automatycznej z furtką. Przed szkołą znajduję się także mały parking dla uczniów i gości.

 

Warsztaty Szkolne ZSD ul. Toruńska 44a

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Toruńskiej (na wprost budynku szkoły). Istnieją jeszcze 4 inne wejścia do budynku, które jednak na co dzień są zamknięte. W przypadkach awaryjnych służą jako wyjścia ewakuacyjne. Trzy z nich są na wysokości I piętra, a jedno posiada szeroki bieg schodowy na I piętro.
Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne od ul. Toruńskiej, przy którym znajduje się pomieszczenie Szkolnego Ośrodka Kariery, szatnia/portiernia, świetlica i toalety.
Gabinet kierownika, biuro techniczne, pokój nauczycielski i sale lekcyjne znajdują się na pierwszym piętrze budynku warsztatów. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.
Budynek nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

W budynku warsztatów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Kierownik Warsztatów umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub elektroniczną).

Przed budynkiem warsztatów znajduje się parking, na który można wjechać po kontakcie z pracownikiem szkoły. Przy bramie znajduje się dzwonek.

 

Internat ZSD Budynek Internatu ul. Toruńska 50a

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli
Wjazd od strony ulicy Toruńskiej przez bramę automatyczną sterowaną z portierni budynku internatu oraz wejście dla pieszych przez furtkę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Drzewnych. Przy bramie i furtce domofon z dzwonkiem.
Wejście główne do budynku bez podjazdu zabezpieczone alarmem i domofonem umieszczone na zachodniej stronie budynku Internatu.
Wejście boczne od strony północnej przeznaczone jest dla pracowników kuchni z możliwością przejścia do dalszej części parterowej budynku, gdzie znajdują się: stołówka, świetlica, portiernia, gabinet kierownika internatu i intendenta. Od strony północnej nad wejściem bocznym zamontowana jest drabina przeciwpożarowa sięgająca czwartego piętra. Dalej można schodami wejść na piętra z pokojami mieszkalnymi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Od wejścia głównego prowadzą schody, które na każdej kondygnacji łączą się z długim korytarzem umożliwiającym wejście do pokoi wychowanków, wychowawców i łazienek. W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków inwalidzkich. Nie ma także toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Sześć miejsc parkingowych dla pracowników internatu rozmieszczonych wzdłuż chodnika naprzeciw zachodniej strony Internatu

Prawo wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem
W razie potrzeby konieczne zgłoszenie pracownikom obsługi lub wychowawcom Internatu.

W internacie nie ma tłumacza języka migowego. Osobom ze szczególnymi potrzebami pracownicy internatu udzielają wsparcia w miarę potrzeb.

Inne informacje
W budynku nie ma dodatkowych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych przeznaczonych dla osób niewidzących.

 

Raporty o stanie dostępności dostępne są na stronie placówki: 

https://zsd.bydgoszcz.pl/deklaracja-dostepnosci-m1,450.html