Dzisiaj staż, jutro praca - rusza edycja 2021-2022

"Dzisiaj staż, jutro praca"

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568 uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk.

Grupę docelową stanowią uczniowie 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, ZS nr 1 uczący się w 67 zawodach.

Wezmą oni udział w wysokiej jakości stażach i praktykach organizowanych w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wyniesie 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Pracownicy firm, którzy pełnić będą funkcję opiekunów staży i praktyk, podniosą swoje kompetencje pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach.

Uczestnictwo w stażach i praktykach umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego, pogłębienie wiedzy, zdobycie i podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, co ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej. Organizacja kursów dla opiekunów podniesie jakość staży i praktyk realizowanych w przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznego i umożliwi kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem danej firmy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.


Kontakt:
Wydział Funduszy Europejskich
tel. 52 58 58

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

 

NAJNOWSZE INFORMACJE 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych przez uczniów: 8.04.2022r. 

(osobiscie - w sekretariacie lub sali 107).

 

Termin posiedzenia komisji: 22.04.2022 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 25.04.2022 r.
Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie na 1 piętrze

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt - Mariusz Mikołajewski mariusz.mikolajewski@zsd.bydgoszcz.pl

 

 

 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca”

w

Zespole Szkół Drzewnych

rok szkolny 2021/2022

 

 1. I.                    Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Dzisiaj staż, jutro praca”, realizowanym  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.09.2023 r.
 5. Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/ praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł. W stażu/praktyce można wziąć udział tylko jeden raz.
 6. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice:

a)        Technikum  Drzewnego w następujących zawodach: technik technologii drewna, technik hodowca koni

b)        Szkoły Branżowej w następujących zawodach: stolarz, fotograf

 1. II.                 Wybór uczestników/uczestniczek projektu
 2. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych oraz na stronie internetowej: zsd.bydgoszcz.pl w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu..
 4. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych:
  1. praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  2. staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego dla uczniów techników w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
  3. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest  osobiste złożenie wypełnionego                          i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły lub za pomocą poczty elektronicznej, ul. Toruńska 44, w terminie do 8 kwietnia 2022 r.
   1. w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 16 lat
 1. Kryteria formalne:
  1. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Drzewnych w   zawodach wskazanych w pkt. 5 Regulaminu,
  2. status ucznia kl. 1-4 technikum lub 1-3 szkoły branżowej/zsz w zawodzie objętym wsparciem (weryfikacja na podst. dokumentacji szkolnej na formularzu* zgłoszeniowym, dokonuje sekretarz szkoły)
 1. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w stażu/ praktyce zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria premiujące:

Kryterium premiujące

Sposób dokumentacji

Liczba punktów

Średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych z pierwszego semestru

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Średnia 2-3 – 1 pkt

Średnia 3,1-4,0 - 2 pkt.

Średnia 4,1-5,0 – 3 pkt

Średnia 5,1-6,0 – 4 pkt

 

Frekwencja na zajęciach szkolnych w okresie marzec - wrzesień 2021

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

70%-80% - 1 pkt

81%-90% - 2 pkt

91-95% - 3 pkt

96%-100% - 4 pkt

Pozytywna opinia pracodawcy po praktyce szkolnej (rekrutacja na staż)

Kserokopia potwierdzona przez kierownika szkolenia praktycznego

Zła - 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Opinia wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotów zawodowych

W formularzu zgłoszeniowym opinia wpisana przez wychowawcę i/lub nauczyciela

Zła - 0 pkt

Dobra – 2 pkt

Bardzo dobra – 4 pkt

Uczeń pochodzący z terenów wiejskich

W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

Trudna sytuacja rodzinna, ekonomiczna

Informacja wychowawcy lub pedagoga

Nie - 0 pkt.

Tak - 4 pkt.

 

 1. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów w danym zawodzie.
 2. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 3. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób,  które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana do każdego ucznia drogą elektroniczną (e-dziennik)
 5. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 6.  Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
 7. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły lub w sali 107, w terminie do 13 maja 2022 r., podpisanych dokumentów:
 1. a.       deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 2. b.      oświadczenie uczestnika projektu.
 3. W przypadku uczniów niepełnoletnich ww. dokumenty podpisuje uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny.
 1. Przed rozpoczęciem udziału w stażu/praktyce uczniowie podpiszą umowy, w których uregulowane zostaną ich prawa i obowiązki. Załącznikiem do umowy będzie program stażu/ praktyki.
 2. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:

a)       uczestnik/uczestniczka opuścił/a  3 dni stażu bez usprawiedliwienia,

b)      uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,

c)       zaistnieją inne zdarzenia losowe.

 

 1. III.              Postanowienia końcowe
 1. Bieżące informacje na temat staży/ praktyk będą publikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebook
 2. Za kontakt z uczestnikami projektu, opiekunami stażu i pracodawcami odpowiada koordynator szkolny  Mariusz Mikołajewski (mariusz.mikolajewski@zsd.bydgoszcz.pl)