Dzisiaj staż, jutro praca - 2023

"Dzisiaj staż, jutro praca"

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568 uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk.

Grupę docelową stanowią uczniowie 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, ZS nr 1 uczący się w 67 zawodach.

Wezmą oni udział w wysokiej jakości stażach i praktykach organizowanych w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wyniesie 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Pracownicy firm, którzy pełnić będą funkcję opiekunów staży i praktyk, podniosą swoje kompetencje pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach.

Uczestnictwo w stażach i praktykach umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego, pogłębienie wiedzy, zdobycie i podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, co ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej. Organizacja kursów dla opiekunów podniesie jakość staży i praktyk realizowanych w przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznego i umożliwi kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem danej firmy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.


Kontakt:
Wydział Funduszy Europejskich
tel. 52 58 58

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

 

NAJNOWSZE INFORMACJE 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych przez uczniów: 14.04.2023r. 

(osobiscie - w sekretariacie lub sali 107).

 

Termin posiedzenia komisji: 17.04.2023 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 18.04.2023 r.
Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie na 1 piętrze budynku głównego szkoły

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt - Mariusz Mikołajewski mariusz.mikolajewski@zsd.bydgoszcz.pl

 

 

 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca” w Zespole Szkół Drzewnych 
rok szkolny 2022/2023

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Dzisiaj staż, jutro praca”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.09.2023 r.
4. Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/ praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł. W stażu/praktyce można wziąć udział tylko jeden raz.
5. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice:
a) Technikum Drzewnego w następujących zawodach: technik technologii drewna, technik hodowca koni
b) Szkoły Branżowej w następujących zawodach: stolarz, fotograf
II. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
1. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych oraz na stronie internetowej: zsd.bydgoszcz.pl w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu..
3. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych:
a. praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
b. staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego dla uczniów techników w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
4. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły lub za pomocą poczty elektronicznej, ul. Toruńska 44, w terminie do 14 kwietnia 2023 r.
6. Kryteria formalne:
a. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Drzewnych w zawodach wskazanych w pkt. 5 Regulaminu,
b. status ucznia kl. 1-4 technikum lub 1-3 szkoły branżowej/zsz w zawodzie objętym wsparciem (weryfikacja na podst. dokumentacji szkolnej na formularzu* zgłoszeniowym, dokonuje sekretarz szkoły)
c. w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 16 lat
7. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w stażu/ praktyce zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria premiujące:
• Kolejność zgłoszeń
• Możliwości zatrudnienia przez pracodawców w określonych zawodach

8. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
9. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
10. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń (I piętro budynku szkoły)
11. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
12. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
13. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia u szkolnego koordynatora, w terminie do 12 maja 2023 r., podpisanych dokumentów:
a. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
b. oświadczenie uczestnika projektu.
14. W przypadku uczniów niepełnoletnich ww. dokumenty podpisuje uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny.
15. Przed rozpoczęciem udziału w stażu/praktyce uczniowie podpiszą umowy, w których uregulowane zostaną ich prawa i obowiązki. Załącznikiem do umowy będzie program stażu/ praktyki.
16. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
a) uczestnik/uczestniczka opuścił/a 3 dni stażu bez usprawiedliwienia,
b) uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
c) zaistnieją inne zdarzenia losowe.

III. Postanowienia końcowe
1. Bieżące informacje na temat staży/ praktyk będą publikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebook
2. Za kontakt z uczestnikami projektu, opiekunami stażu i pracodawcami odpowiada koordynator szkolny Mariusz Mikołajewski (mariusz.mikolajewski@zsd.bydgoszcz.pl)