Akcja Kwalifikacja 2.0

ZACZYNAMY NABÓR NA ZAJĘCIA DODATKOWE
W RAMACH PROGRAMU „AKCJA KWALIFIKACJA 2”

ZAPISY U NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
- AUTOCAD – MARIA NOWACKA SALA 109
- SNYCERSTWO I GALANTERIA DRZEWNA – JAROSŁAW MAĆKOWIAK SALA W–212
- WYCZAROWANE Z DREWNA - KRZYSZTOF MICHALISZYN SALA W–208
- USZLACHETNIANIE POWIERZCHNI DREWNA–KRZYSZTOF MICHALISZYN SALA W208
- FOTOGRAFIA HYBRYDOWA SALA W-15
ZAPISY U PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DO 12 PAŹDZIERNIKA 2018

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2”
w
Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin naboru uczestników projektu (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja – kwalifikacja 2”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów Szkół zawodowych z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.
O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
Technikum Drzewnego w następujących zawodach:
- technik technologii drewna,
- technik hodowca koni,
Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w następujących zawodach:
- stolarz,
- fotograf,

Wybór uczestników/uczestniczek projektu

Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych oraz na stronie internetowej:zsd@zsd.bydgoszcz.pl w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu..
Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych
Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
- rysujemy w AutoCad
- snycerstwo i galanteria drzewna
- doradztwo zawodowe
- fotografia hybrydowa
- wyczarowane z drewna
- uszlachetnianie powierzchni drewna
Szkolenia i kursy dla uczniów.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Toruńska 44 85-023 Bydgoszcz lub u n-la prowadzącego zajęcia
a. Kryteria formalne:
- Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Drzewnych w następujących
zawodach:
- technik technologii drewna,
- fotograf,
- stolarz,
- technik hodowca koni.
- Zainteresowanie uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez
złożenie formularza zgłoszeniowego.
b. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na wybraną formę wsparcia w ramach projektu
„Akcja - kwalifikacja 2” zadecyduje Komisja Rekrutacyjna.
Jeśli liczba chętnych jest równa ilości miejsc lub mniejsza komisja rekrutacyjna może odstąpić od kryteriów punktowych.
Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w maksymalnie w 2 formach wsparcia w tym samym czasie.
Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Liczba uczestników zajęć/szkoleń itd. może zostać zwiększona jeśli nie obniży to jakości zajęć oraz będą takie możliwości finansowania w projekcie.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej na parterze budynku Szkoły.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
- uczestnik/uczestniczka opuścił/a 20% zajęć/szkolenia/kursu bez usprawiedliwienia,
- uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
- zaistniały inne zdarzenia losowe.

Postanowienia końcowe

Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Szkoły.
Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia, opiekunami stażu/praktyk i pracodawcami odpowiada koordynator szkolny Roman Hernet.