Szkolny Program Interwencyjny

SZKOLNY PROGRAM INTERWENCYJNY

ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH W BYDGOSZCZY

 

Podstawy prawne:

ü  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

ü  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)

ü  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730)

ü  Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 9 listopada 1995 r.
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)

ü  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485)

ü  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.

                 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z 2019 r. poz. 730)

ü  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.)

ü  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(Dz. U. Nr 30, poz. 179, z późn. zm.)

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)

ü  Statut Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

ü  Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Bydgoszczy

 

 


Cele programu:

  • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, wspieranie właściwego rozwoju uczniów.
  • Zapobieganie rozpowszechnianiu się problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze, papierosy, e-papierosy, tabaka) oraz innych zachowań świadczących o demoralizacji[1] i zakłócających prawidłowe funkcjonowanie uczniów.
  • Zapobieganie procesowi przechodzenia od fazy okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych do fazy nadużywania lub uzależnienia.
  • Zapobieganie handlowi narkotykami na terenie szkoły (eliminacja przestępczości narkotykowej) oraz rozprowadzaniu innych substancji szkodliwych.
  • Pomoc uczniowi i jego rodzinie w rozwiązaniu problemów i skutków używania środków psychoaktywnych.
  • Podejmowanie właściwych interwencji w sytuacjach bycia uczniów pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły oraz występowania na jej terenie czynów karalnych lub przestępstw bądź innych zachowań burzących ład szkolny.

 

 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów

 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, niebędące przestępstwami/czynami karalnymi, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

1)      Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2)      Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego.

3)      Wychowawca, jeśli uzna to za właściwe, przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczniem – informuje go o przyczynie rozmowy, wyraża zaniepokojenie o ucznia, informuje go
o zmianach, jakie dostrzega w jego zachowaniu mogących być skutkiem zażywania narkotyków, alkoholu lub dopalaczy, przekazuje krótką, rzeczową informację nt. możliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa, przekazuje jednoznaczny komunikat o zakazie używania substancji psychoaktywnych i konsekwencjach nieprzestrzegania tego zakazu na terenie szkoły, informuje ucznia o konieczności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami. Rozmowę interwencyjną może przeprowadzić pedagog szkolny.

4)      Prowadzący interwencję wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Następnie przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej proponuje uczniowi i rodzicom podpisanie kontraktu dot. zaprzestania zażywania środków psychoaktywnych i określonego zachowania
w szkole i w domu oraz ewentualnie skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie edukacyjno-profilaktycznym lub terapeutycznym.

5)      Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który nie ukończył 18 lat odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji wydział rodzinny
i nieletnich sądu lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

6)      Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

7)      Jeżeli zachowania, o których mowa przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to uczeń ten jest zobowiązany do podjęcia współpracy z osobą prowadzącą interwencję (podpisanie kontraktu i ewentualne skorzystanie z pomocy poradni uzależnień), niezależnie od chęci współpracy ze strony rodziców.

 

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub tzw. dopalaczy powinien podjąć następujące kroki:

 

1)      Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (o ile jest to w danym momencie możliwe) lub pedagoga szkolnego, którzy ewentualnie przejmują dalsze działania.

2)      Interweniujący odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, zaprowadza go do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Opiekę nad uczniem może powierzyć w następującej kolejności: pielęgniarce szkolnej, pedagogowi szkolnemu, wychowawcy świetlicy, innemu nauczycielowi lub pracownikowi administracji/obsługi.

3)      Wzywa lekarza lub policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy przedmedycznej.

4)      Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, a także pedagoga szkolnego. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka lub nie ma możliwości skontaktowania się
z nimi, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5)      Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych - odmawiają przyjścia do szkoły lub nie ma możliwości kontaktu z nimi, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, nauczyciel zawiadamia najbliższą jednostkę policji. Do czasu przyjazdu policji nauczyciel ma prawo zastosować adekwatne do sytuacji środki obrony koniecznej dbając o bezpieczeństwo innych uczniów oraz własne.

Policja w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości[2] ma możliwość przewiezienia ucznia do placówki zdrowia, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie przekazanie ucznia policji osoba interweniująca bezwzględnie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia. Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat pedagog szkolny zawiadamia sąd rodzinny.

6)      Jeżeli uczeń będący prawdopodobnie pod wpływem środków psychoaktywnych nie wykonuje poleceń nauczyciela, np. nie chce opuścić klasy, zostaje pouczony o możliwości ukarania go zgodnie z zapisami statutu szkoły, do skreślenia z listy uczniów włącznie. Jeżeli jego zachowanie nie ulega zmianie – nauczyciel wzywa policję.

7)      Uczeń, wobec którego zaistniało podejrzenie, że był w szkole pod wpływem narkotyków,
a w trakcie interwencji nie otrzymano jednoznacznego potwierdzenia tego faktu (uczeń wypiera się, a wezwany na interwencję lekarz/policjant nie przeprowadził testu lub nie przekazał informacji o jego wyniku prowadzącemu interwencję nauczycielowi), jest zobowiązany dostarczyć w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia pisemną informację o wyniku testu na obecność narkotyków przeprowadzonego w poradni uzależnień nie później niż 24 godziny od zdarzenia. Jeżeli tego nie dopełni może być skreślony z listy uczniów.

8)      Uczeń, który znajdował się w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków lub tzw. dopalaczy jest zobowiązany do współpracy, w szczególności do podpisania kontraktu, określającego warunki zachowania przez niego praw ucznia, opracowanego wspólnie z rodzicami (ewentualnie bez rodziców w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz pedagogiem szkolnym
i wychowawcą klasy. Nie podpisanie kontraktu lub niewywiązywanie się z jego zapisów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczniów ZSD.

9)      Ponowna sytuacja przebywania ucznia w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy będzie skutkować skreśleniem go z listy uczniów ZSD.

10)  Jeżeli powtórzy się przypadek, w którym uczeń przed ukończeniem 18 lat będzie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy na terenie szkoły, to pedagog szkolny ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu (wydział rodzinny
i nieletnich).

11)  O każdym fakcie spożywania alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat pedagog szkolny powiadamia policję. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 

1)      Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2)      Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.

3)      Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 

1)      Nauczyciel, najlepiej w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.), ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2)      Jeżeli poszukiwana substancja zostanie odnaleziona - o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3)      W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości torby, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4)      Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu jej wzywa policję. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

5)      Uczeń, który posiadał w szkole narkotyki lub tzw. dopalacze zostaje skreślony z listy uczniów. Ewentualne zawieszenie kary jest możliwe po podpisaniu przez niego kontraktu opracowanego wspólnie z rodzicami (ewentualnie bez rodziców w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy. Odmowa podpisania kontraktu lub nie wywiązywanie się z jego zapisów będzie skutkować odwieszeniem kary skreślenia z listy uczniów.

 

 

5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 

1)      Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2)      Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3)      Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

4)      Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.

5)      Niezwłoczne powiadomienie policji.

6)      Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś inny przedmiot pochodzący z kradzieży).

7)      Uczeń, który popełnił przestępstwo/czyn karalny na terenie szkoły, zagrażając tym samym zdrowiu i bezpieczeństwu innych, zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły, do skreślenia z listy uczniów włącznie. Skreślony zostaje również uczeń skazany prawomocnym wyrokiem sądu za rozprowadzanie narkotyków. Ewentualne zawieszenie kary jest możliwe po podpisaniu przez niego kontraktu opracowanego wspólnie z rodzicami (ewentualnie bez rodziców  w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy. Niepodpisanie kontraktu lub niewywiązywanie się z jego zapisów będzie skutkować odwieszeniem kary skreślenia z listy uczniów.

 

 

6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 

1)      Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.

2)      Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

3)      Powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia.

4)      Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

5)      Udzielenie uczniowi niezbędnego wsparcia emocjonalnego.

6)      Powiadomienie wychowawcy klasy i/lub pedagoga szkolnego, którzy w dalszym postępowaniu są zobowiązani do rozpoznania samopoczucia psychicznego ucznia, zapewnienia mu wsparcia emocjonalnego i ewentualnego zorganizowania adekwatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

7. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - świadka przemocy.

 

1)        Rozpoznanie samopoczucia psychicznego, w razie potrzeby udzielenie uczniowi niezbędnego wsparcia emocjonalnego.

2)        Powiadomienie wychowawcy klasy i/lub pedagoga szkolnego o pośrednim udziale ucznia
w zajściu. O dalszym objęciu ucznia pomocą decyduje wychowawca klasy / pedagog szkolny.

 

 

8. Postępowanie w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania ucznia, sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

 

1)      Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się legitymacją służbową.

2)      Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.

3)      Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.

4)      Pedagog szkolny lub wskazana przez dyrektora szkoły osoba sprowadza ucznia do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie.

5)      Policja informuje rodziców/opiekunów nieletniego o wykonywanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji celem uczestniczenia w czynnościach.

6)      Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia (niezależnie od jego wieku) o podjętych działaniach względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania.

7)      W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor wyznacza nauczyciela/pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce policji. W przypadku uczniów powyżej 17 roku życia udział w przeprowadzanych czynnościach rodziców bądź nauczyciela nie jest konieczny.

8)      Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynności wykonywane są
w obecności nauczyciela/pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania.

9)      W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców, nauczyciela/pedagoga szkolnego.

 

 

9. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel, inny pracownik szkoły lub strażnik miejski dostrzeże ucznia palącego papierosy (w tym papierosy elektroniczne) lub zażywającego tabakę na terenie szkoły.

 

1)        Nauczyciel / pracownik szkoły / funkcjonariusz Straży Miejskiej spisują dane ucznia i informację o zdarzeniu przekazują pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy.

2)        Pedagog szkolny odnotowuje zdarzenie a następnie przekazuje informację właściwemu wychowawcy klasy, który przejmuje dalsze działania.

3)        Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, w trakcie której poucza go o szkodliwości palenia tytoniu/papierosów elektronicznych lub zażywania tabaki oraz obowiązującym w szkole zakazie używania tego typu substancji. Następnie wyznacza uczniowi teren szkoły, który uczeń jest zobowiązany uprzątnąć (w szczególności z leżących na tym terenie niedopałków) i określa termin wykonania zadania lub zleca uczniowi przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć nt. szkodliwości palenia tytoniu/papierosów elektronicznych/zażywania tabaki na godzinie wychowawczej. Po upływie wyznaczonego terminu nauczyciel sprawdza, czy uczeń wywiązał się z zadania. Jeśli uczeń nie realizuje nakazów wychowawca kieruje sprawę ucznia na posiedzenie Zespołu Wychowawczego, który podejmuje dalsze działania dyscyplinujące. W przypadku uczniów niepełnoletnich informację
o złapaniu ucznia na paleniu papierosów (również elektronicznych) lub zażywania tabaki na terenie szkoły wychowawca dodatkowo przekazuje rodzicom ucznia.

4)        W przypadku co najmniej trzykrotnego przyłapania ucznia na paleniu w miejscu niedozwolonym lub zażywaniu tabaki dodatkowo rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.[1] Naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

[2] Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.