Regulamin "Szczęśliwego Numerka"

Regulamin Szczęśliwego Numerka
w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
(po zmianach z dnia 24.11.2017)

 

 

  1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany liczbie porządkowej ucznia w dzienniku lekcyjnym.
  2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie - z użyciem aplikacji dziennika elektronicznego i publikowany na stronie dziennika (widoczny dla wszystkich jego użytkowników).
  3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w dniu losowania.
  4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek. Nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
  5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy na lekcji.
  6. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek poinformować nauczyciela o chęci skorzystania z niego przed rozpoczęciem lekcji.
  7. Uczeń ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo do udzielenia odpowiedzi ustnej i pisania kartkówki.
  8. Punkt 4 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
  9. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
  10. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka. Anulowanie przywileju nastąpi po dwukrotnym zwróceniu uwagi uczniowi przez nauczyciela.