Informacje o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w ZSD

Opublikowano: 2022-09-12 12:03, Numer artykułu: 18748 , Autor: R.Kiełkowski

9 września o godz. 17:00 odbędą się pierwsze zajęcia na kursie s.8, który rozpoczął się we wrześniu 2021r.

 

 

Ze względów organizacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 nie zostanie uruchomiony nowy kurs w zawodzie STOLARZ (s.9). Kurs ten rozpocznie się we wrześniu 2023.

 

 

Oferta kursów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych organizowanych przez Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Dane kontaktowe, formularz zgłoszeniowy i podanie

 

OFERTA – wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Drzewnych

 

Lp.

Zawód

Oznaczenie kwalifikacji

Kwalifikacja

1.

Stolarz

DRM.04.

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

2.

Technik

technologii

drewna

DRM.04.

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

DRM.08.

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji
zawodowych w Zespole Szkół Drzewnych.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18
lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (np. gimnazjum, ośmioklasowa
szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum
ogólnokształcące, studia wyższe).
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu kursu.
Ukończenie kursu umożliwia również przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadzany jest przez okręgową komisję
egzaminacyjną i odbywa się w szkole. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs
zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej
kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie
mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego
zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda
egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli
posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej.
Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami
programowymi kształcenia w danym zawodzie.
Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.
 
Sekretariat dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
ul. Toruńska 44, 85-023 Bydgoszcz, tel. 52/371 58 40


Uwaga
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym
proszone są o rejestrację online.

 

Uwaga
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o dostarczenie podania (patrz załącznik) na adres zsd@zsd.bydgoszcz.pl

Do szkoły należy dostarczyć dokumenty:


1. Podanie (można je też wypelnić na miejscu w sekretariacie),

2. Jedna fotografia legitymacyjna,

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie/kwalifikacji,

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

5. Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu).

 

 

Prosimy także o rejestrację online:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

dane osobowe kandydata

Proszę o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (proszę zaznaczyć wybrany przez siebie kurs):

Pliki do pobrania: