Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Wyprawka Szkolna 2018

Pomoc Materialna

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW ZSD Z DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM
"Wyprawka szkolna 2018"

Informujemy, że zgodnie z projektem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz projektem Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy programem mogą być objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) słabosłyszący,
3) niesłyszący,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6) z niepełnosprawnością intelektualną,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wyżej wymienionych wynosić będzie:
- 390 zł dla ucznia szkoły zawodowej,
- 445 zł dla ucznia technikum.
Udzielane będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018 r.
Druki wniosków można pobrać u pedagoga szkolnego oraz tutaj.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego