Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Szkolny Program Interwencyjny

Prawo Szkolne >

SZKOLNY PROGRAM INTERWENCYJNY
ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH W BYDGOSZCZY

Podstawy prawne:
. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.)
. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485)
. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych
form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)
. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.)
. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. Nr 30, poz. 179, z późn. zm.)
. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich.
Cele programu:
. Zapobieganie rozpowszechnianiu się problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych przez młodzież szkolną (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze, papierosy,
tabaka) oraz innych zachowań świadczących o demoralizacji1.
. Zapobieganie procesowi przechodzenia od fazy okazjonalnego używania substancji
psychoaktywnych do fazy nadużywania lub uzależnienia.
. Zapobieganie handlu narkotykami na terenie szkół (eliminacja przestępczości narkotykowej)
oraz rozprowadzaniu innych substancji odurzających.
1 Naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art.4 §1 ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2
. Pomoc uczniowi i jego rodzinie w rozwiązaniu problemów i skutków używania środków
psychoaktywnych.
. Podejmowanie właściwych interwencji w sytuacjach bycia uczniów pod wpływem środków
odurzających na terenie szkoły oraz występowania na jej terenie czynów karalnych lub
przestępstw.


Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży
przestępczością i demoralizacją.


1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji, niebędące przestępstwami/czynami karalnymi, nauczyciel
powinien podjąć następujące kroki:

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i wicedyrektora ds. wychowawczoopiekuńczych.
3) Wychowawca, jeśli uzna to za właściwe, przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczniem –
informuje go o przyczynie rozmowy, wyraża zaniepokojenie o ucznia, informuje go
o zmianach, jakie dostrzega w jego zachowaniu mogących być skutkiem zażywania
narkotyków, alkoholu lub dopalaczy, przekazuje krótką, rzeczową informację nt. możliwych
skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa, przekazuje jednoznaczny komunikat o zakazie używania
substancji psychoaktywnych i konsekwencjach nieprzestrzegania tego zakazu na terenie szkoły,
informuje ucznia o konieczności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami. Rozmowę
interwencyjną może przeprowadzić pedagog szkolny.
4) Prowadzący interwencję wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Następnie przeprowadza rozmowę
z rodzicami i uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru
nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej proponuje uczniowi i rodzicom podpisanie
kontraktu dot. zaprzestania zażywania środków psychoaktywnych i określonego zachowania
w szkole i w domu oraz ewentualnie skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział
dziecka w programie terapeutycznym.
3
5) Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który nie ukończył 18 lat odmawiają współpracy lub
nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach
demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub
policję (specjalistę ds. nieletnich).
6) Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania
z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok
postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
7) Jeżeli zachowania, o których mowa przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział
w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to uczeń ten jest zobowiązany
do podjęcia współpracy z osobą prowadzącą interwencję (podpisanie kontraktu i ewentualne
skorzystanie z pomocy poradni uzależnień), niezależnie od chęci współpracy ze strony
rodziców.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub tzw. dopalaczy powinien podjąć następujące kroki:

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (o ile jest to w danym momencie
możliwe) lub pedagoga szkolnego, którzy ewentualnie przejmują dalsze działania.
2) Interweniujący odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie
pozostawia go samego, zaprowadza go do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Opiekę nad uczniem
może powierzyć w następującej kolejności: pielęgniarce szkolnej, pedagogowi szkolnemu,
wychowawcy świetlicy, innemu nauczycielowi lub pracownikowi administracji/obsługi.
3) Wzywa lekarza lub policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, a także pedagoga szkolnego. Gdy
rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka lub nie ma możliwości skontaktowania się
z nimi, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5) Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych - odmawiają przyjścia
do szkoły lub nie ma możliwości kontaktu z nimi, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,
4
nauczyciel zawiadamia najbliższą jednostkę policji. Do czasu przyjazdu policji nauczyciel ma
prawo zastosować adekwatne do sytuacji środki obrony koniecznej dbając o bezpieczeństwo
innych uczniów oraz własne.
Policja w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości2 ma możliwość przewiezienia ucznia do
placówki zdrowia, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny
do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie przekazanie ucznia policji osoba
interweniująca bezwzględnie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia. Jeśli uczeń nie ukończył
18 lat pedagog szkolny zawiadamia sąd rodzinny.
6) Jeżeli uczeń będący prawdopodobnie pod wpływem środków psychoaktywnych nie wykonuje
poleceń nauczyciela, np. nie chce opuścić klasy, zostaje pouczony o możliwości ukarania go
zgodnie z zapisami statutu szkoły, do skreślenia z listy uczniów włącznie. Jeżeli jego
zachowanie nie ulega zmianie – nauczyciel wzywa policję.
7) Uczeń, wobec którego zaistniało podejrzenie, że był w szkole pod wpływem narkotyków,
a w trakcie interwencji nie otrzymano jednoznacznego potwierdzenia tego faktu (uczeń wypiera
się, a wezwany na interwencję lekarz/policjant nie przeprowadził testu lub nie przekazał
informacji o jego wyniku prowadzącemu interwencję nauczycielowi), jest zobowiązany
dostarczyć w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia pisemną informację o wyniku testu na
obecność narkotyków przeprowadzonego w poradni uzależnień nie później niż 24 godziny od
zdarzenia. Jeżeli tego nie dopełni może być skreślony z listy uczniów.
8) Uczeń, który znajdował się w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków lub tzw. dopalaczy
jest zobowiązany do współpracy, w szczególności do podpisania kontraktu, określającego
warunki zachowania przez niego praw ucznia, opracowanego wspólnie z rodzicami
(ewentualnie bez rodziców w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz pedagogiem szkolnym
i wychowawcą klasy. Nie podpisanie kontraktu lub niewywiązywanie się z jego zapisów może
skutkować skreśleniem ucznia z listy uczniów ZSD.
9) Ponowna sytuacja przebywania ucznia w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
dopalaczy będzie skutkować skreśleniem go z listy uczniów ZSD.
10) Jeżeli powtórzy się przypadek, w którym uczeń przed ukończeniem 18 lat będzie pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub dopalaczy na terenie szkoły, to pedagog szkolny ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
11) O każdym fakcie spożywania alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat
pedagog szkolny powiadamia policję. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia,
2 Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
5
który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to
jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać,
aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we
własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku
z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności
przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2) Jeżeli poszukiwana substancja zostanie odnaleziona - o swoich spostrzeżeniach powiadamia
dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego
stawiennictwa.
3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty
należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu jej
wzywa policję. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze
swoimi spostrzeżeniami.
5) Uczeń, który posiadał w szkole narkotyki lub tzw. dopalacze zostaje skreślony z listy uczniów.
Ewentualne zawieszenie kary jest możliwe po podpisaniu przez niego kontraktu opracowanego
wspólnie z rodzicami (ewentualnie bez rodziców w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz
6
pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy. Odmowa podpisania kontraktu lub nie
wywiązywanie się z jego zapisów będzie skutkować odwieszeniem kary skreślenia z listy
uczniów.

5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
1) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
2) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3) Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub
pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
4) Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.
5) Niezwłoczne powiadomienie policji.
6) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś inny przedmiot pochodzący z kradzieży).
7) Uczeń, który popełnił przestępstwo/czyn karalny na terenie szkoły, zagrażając tym samym
zdrowiu i bezpieczeństwu innych zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły, do skreślenia
z listy uczniów włącznie. Skreślony zostaje również uczeń skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za rozprowadzanie narkotyków. Ewentualne zawieszenie kary jest możliwe po podpisaniu
przez niego kontraktu opracowanego wspólnie z rodzicami (ewentualnie bez rodziców
w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
Niepodpisanie kontraktu lub niewywiązywanie się z jego zapisów będzie skutkować
odwieszeniem kary skreślenia z listy uczniów.

6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
1) Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez
wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
2) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
3) Powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia.
4) Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
7
5) Udzielenie uczniowi niezbędnego wsparcia emocjonalnego.
6) Powiadomienie wychowawcy klasy i/lub pedagoga szkolnego, którzy w dalszym postępowaniu
są zobowiązani do rozpoznania samopoczucia psychicznego ucznia, zapewnienia mu wsparcia
emocjonalnego i ewentualnego zorganizowania adekwatnej pomocy psychologicznopedagogicznej.
7. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - świadka przemocy.
1) Rozpoznanie samopoczucia psychicznego, w razie potrzeby udzielenie uczniowi niezbędnego
wsparcia emocjonalnego.
2) Powiadomienie wychowawcy klasy i/lub pedagoga szkolnego o pośrednim udziale ucznia
w zajściu. O dalszym objęciu ucznia pomocą decyduje wychowawca klasy / pedagog szkolny.
8. Postępowanie w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania ucznia, sprawcy czynu
karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.
1) Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się legitymacją
służbową.
2) Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia
własnej dokumentacji.
3) Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.
4) Pedagog szkolny lub wskazana przez dyrektora szkoły osoba sprowadza ucznia do gabinetu
dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach,
jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie.
5) Policja informuje rodziców/opiekunów nieletniego o wykonywanych czynnościach
i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu Policji celem
uczestniczenia w czynnościach.
6) Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia (niezależnie od
jego wieku) o podjętych działaniach względem ich dziecka przez Policję. W przypadku braku
kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania.
7) W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor
wyznacza nauczyciela/pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są
8
przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji. W przypadku uczniów powyżej 17 roku życia
udział w przeprowadzanych czynnościach rodziców bądź nauczyciela nie jest konieczny.
8) Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego
rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynności wykonywane są w
obecności nauczyciela/pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu Policja odwozi ich do szkoły
lub miejsca zamieszkania.
9) W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka
policjant informuje o tym rodziców, nauczyciela/pedagoga szkolnego.
9. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel, inny pracownik szkoły lub strażnik miejski
dostrzeże ucznia palącego papierosy (w tym papierosy elektroniczne) lub zażywającego
tabakę na terenie szkoły.
1) Nauczyciel / pracownik szkoły / funkcjonariusz Straży Miejskiej spisują dane ucznia
i informację o zdarzeniu przekazują pedagogowi szkolnemu.
2) Pedagog szkolny odnotowuje zdarzenie a następnie przekazuje informację właściwemu
wychowawcy klasy, który przejmuje dalsze działania.
3) Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, w trakcie której poucza go
o szkodliwości palenia tytoniu/papierosów elektronicznych lub zażywania tabaki oraz
obowiązującym w szkole zakazie używania tego typu substancji. Następnie wyznacza uczniowi
teren szkoły, który uczeń jest zobowiązany uprzątnąć (w szczególności z leżących na tym
terenie niedopałków) i określa termin wykonania zadania lub zleca uczniowi przygotowanie i
przeprowadzenie zajęć nt. szkodliwości palenia tytoniu/papierosów elektronicznych/zażywania
tabaki na godzinie wychowawczej. Po upływie wyznaczonego terminu nauczyciel sprawdza,
czy uczeń wywiązał się z zadania. Jeśli uczeń nie realizuje nakazów wychowawca kieruje
sprawę ucznia na posiedzenie Komisji Wychowawczej, która podejmuje dalsze działania
dyscyplinujące. W przypadku uczniów niepełnoletnich informację
o złapaniu ucznia na paleniu papierosów (również elektronicznych) lub zażywania tabaki na
terenie szkoły wychowawca dodatkowo przekazuje rodzicom ucznia.
4) W przypadku co najmniej trzykrotnego przyłapania ucznia na paleniu w miejscu
niedozwolonym lub zażywaniu tabaki dodatkowo rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog
szkolny.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego