Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Dzisiaj staż jutro praca

Zajęcia Dodatkowe i Staże

"Dzisiaj staż, jutro praca"


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568 uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk.

Grupę docelową stanowią uczniowie 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, ZS nr 1 uczący się w 67 zawodach.

Wezmą oni udział w wysokiej jakości stażach i praktykach organizowanych w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wyniesie 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Pracownicy firm, którzy pełnić będą funkcję opiekunów staży i praktyk, podniosą swoje kompetencje pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach.

Uczestnictwo w stażach i praktykach umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego, pogłębienie wiedzy, zdobycie i podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, co ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej. Organizacja kursów dla opiekunów podniesie jakość staży i praktyk realizowanych w przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznego i umożliwi kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem danej firmy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.


Kontakt:
Wydział Funduszy Europejskich
tel. 52 58 58


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca”
w
Zespole Szkół Drzewnych


Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Dzisiaj staż, jutro praca”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.09.2023 r.
Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/ praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice:
Technikum Drzewnego w następujących zawodach: technik technologii drewna, technik hodowca koni
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 oraz Szkoły Branżowej w następujących zawodach: stolarz, fotograf
Wybór uczestników/uczestniczek projektu
Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych oraz na stronie internetowej: zsd.bydgoszcz.pl w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu..
Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych:
praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego dla uczniów techników w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.
Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Toruńska 44, w terminie do 19 kwietnia 2019 r.
Kryteria formalne:
Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Drzewnych w zawodach wskazanych w pkt. 5 Regulaminu,
status ucznia kl. 1-4 technikum lub 1-3 szkoły branżowej/zsz w zawodzie objętym wsparciem (weryfikacja na podst. dokumentacji szkolnej na formularzu* zgłoszeniowym, dokonuje sekretarz szkoły)
w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat
O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do udziału w stażu/ praktyce zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria premiujące:
Kryterium premiujące
Sposób dokumentacji
Liczba punktów
Średnia ocen z wybranych przedmiotów zawodowych z pierwszego semestru
W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę
Średnia 2-3 – 1 pkt
Średnia 3,1-4,0 - 2 pkt.
Średnia 4,1-5,0 – 3 pkt
Średnia 5,1-6,0 – 4 pkt


Frekwencja na zajęciach szkolnych w okresie…..
W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę
70%-80% - 1 pkt
81%-90% - 2 pkt
91-95% - 3 pkt
96%-100% - 4 pkt
Pozytywna opinia pracodawcy po praktyce szkolnej (rekrutacja na staż)
Kserokopia potwierdzona przez kierownika szkolenia praktycznego
Zła - 0 pkt
Dobra – 2 pkt
Bardzo dobra – 4 pkt
Opinia wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotów zawodowych
W formularzu zgłoszeniowym opinia wpisana przez wychowawcę i/lub nauczyciela
Zła - 0 pkt
Dobra – 2 pkt
Bardzo dobra – 4 pkt
Uczeń pochodzący z terenów wiejskich
W formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Trudna sytuacja rodzinna, ekonomiczna
Informacja wychowawcy lub pedagoga
Nie - 0 pkt.
Tak - 4 pkt.

Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów w danym zawodzie.
Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej (hol szkoły na I piętrze)Zespołu Szkół Drzewnych
Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do złożenia w terminie do 10 maja 2019 r. dokumentów:
deklaracja uczestnictwa w projekcie,
oświadczenie uczestnika projektu.
W przypadku uczniów niepełnoletnich ww. dokumenty podpisuje uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny.
Przed rozpoczęciem udziału w stażu/praktyce uczniowie podpiszą umowy, w których uregulowane zostaną ich prawa i obowiązki. Załącznikiem do umowy będzie program stażu/ praktyki.
Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
uczestnik/uczestniczka opuścił/a 3 dni stażu bez usprawiedliwienia,
uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
zaistnieją inne zdarzenia losowe.

Postanowienia końcowe
Bieżące informacje na temat staży/ praktyk będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń (hol I piętro)
Za kontakt z uczestnikami projektu, opiekunami stażu i pracodawcami odpowiada koordynator szkolny Mariusz MikołajewskiZałączniki do Regulaminu:

Oświadczenie uczestnika projektuFormularz zgłoszeniowy dla uczniów ze szkoły branżowej
Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów ze szkoły branżowej

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów z technikum
Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów z technikum
Powrót do treści | Wróć do menu głównego