Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Regulamin SU

Samorząd Uczniowski

Regulamin zawiera:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział II. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego

Rozdział III. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Rozdział IV. Organy Samorządu Uczniowskiego - struktura, zadania, kompetencje

Rozdział V. Tryb przeprowadzania wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

Rozdział VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy.
§ 2
Samorząd uczniowski Zespolu Szkół Drzewnych, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy
o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, z późn. zm.), Statutu Zespołu Szkół Drzewnych oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 3
Do głównych celów działalności SU należą:
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz radzie szkoły wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
3) wspieranie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

Rozdział III
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 4
Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU.
§ 5
Opiekunów SU wybiera Rada SU za ich zgodą.
§ 6
Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:
1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2) inspirowanie uczniów do działania,
3) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.Rozdział IV
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - STRUKTURA, ZADANIA
I KOMPETENCJE
§ 7
1. Do organów SU należą:
1) Rady Klasowe.
2) Rada Samorządu Uczniowskiego.
2. Ich kadencja trwa 1 rok.

§ 8
Rady Klasowe, w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, skarbnik:
1) reprezentują uczniów swoich klas,
2) identyfikują potrzeby uczniów swoich klas i w oparciu o nie zgłaszają Radzie SU wnioski
do pracy SU,
3) biorą udział w zebraniach plenarnych SU, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
4) inspirują i zachęcają uczniów swoich klas do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, dbają o włączanie uczniów poszczególnych klas
w ogólnoszkolne działania Rady SU,
5) informują uczniów klas o działalności Rady SU.

§ 9
1. Do kompetencji Rady SU należy:
1) wybieranie opiekunów SU,
2) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
3) opracowanie rocznego planu działania SU,
4) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
5) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
6) korzystanie z pomieszczenia SU z jednoczesną troską o zachowanie w nim ładu i porządku.
2. Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Rady SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady SU lub Opiekunów SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 10
Do obowiązków członków Rady SU należy:
1) uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU,
2) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
3) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU,
6) zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,
7) opieka nad gablotą SU.

§ 11
Rada SU składa się z:
1) Przewodniczącego SU,
2) Wiceprzewodniczącego SU,
3) od 3 do 10 pozostałych członków Rady SU aktywnie działających w pracach Rady, zgodnie
z przydzielonymi przez Przewodniczącego SU zadaniami.

§ 12
Przewodniczący SU:
1) kieruje pracą Rady SU,
2) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
3) przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej plan pracy SU,
4) zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady SU oraz plenarnym posiedzeniom Samorządu Uczniowskiego,
5) podczas każdego z zebrań Rady SU oraz zebrań plenarnych SU wskazuje inna osobę sporządzającą protokół z obrad, która zostaje dodana do dokumentacji SU,
6) opracowuje i przekazuje dyrekcji sprawozdanie roczne z działalności SU.

§ 13
Wiceprzewodniczący SU:
1) zastępuje przewodniczącego SU w razie jego nieobecności,
2) wspiera przewodniczącego SU we wszystkich jego działaniach, zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami.

§ 14
1. Organy SU podejmują decyzje zwykłą większością głosów.
2. Decyzje Rad Klasowych oraz Rady SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V
TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 15
Wybory Rad Klasowych powinny odbyć się do dnia 20 września każdego roku szkolnego według zasad ustalonych w danej klasie.
§ 16
Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego SU powinny odbyć się między 21-szym a 30-tym września każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu SU zwołanym przez dotychczasowego przewodniczącego SU lub opiekuna SU. Z uwagi na nieobecność niektórych klas (dot. pracowników młodocianych) w różne dni tygodnia dopuszcza się przeprowadzenie zebrania plenarnego SU
w dwóch dniach, tak, aby umożliwić udział w głosowaniu przedstawicielom wszystkich klas. W takiej sytuacji głosy oddane w pierwszym dniu głosowania zostają zabezpieczone i przechowane
do drugiego dnia głosowania.

§ 17
Uczestnicy plenarnego zebrania SU wybierają spośród siebie trzyosobową komisję skrutacyjną.
W przypadku, gdy zebranie plenarne, na którym przeprowadzane będzie głosowanie, odbywać się będzie w dwóch dniach - w skład komisji skrutacyjnej zostają powołane osoby, które będą obecne
w oba te dni.

§ 18
Kandydatury na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego SU mogą być zgłaszane przez wszystkich uczniów szkoły, najpóźniej do rozpoczęcia wyborów w pierwszym dniu zebrania plenarnego SU,
na którym ma się odbyć głosowanie, do dotychczasowego Przewodniczącego SU lub opiekunów SU.

§ 20
Każdy uczestnik zebrania głosuje tylko na jedną osobę poprzez zapisanie jej imienia
i nazwiska na otrzymanej i podpieczętowanej pieczęcią SU kartce i wrzucenie jej do urny.
W przypadku, gdy wybory są przeprowadzane w dwóch dniach, urna ta zostaje zabezpieczona przez członków komisji skrutacyjnej i przechowana do kolejnego dnia wyborów w pomieszczeniu SU.

§ 21
Komisja skrutacyjna, po zakończonym głosowaniu, przelicza oddane głosy i sporządza protokół.

§ 22
Przewodniczącym SU zostaje osoba z największą liczbą głosów, a wiceprzewodniczącym SU - kolejna osoba z największą liczbą głosów.

§ 23
W przypadku uzyskania identycznego wyniku przez dwie osoby - ustalają one między sobą przydział stanowisk, a w sytuacji, gdy nie potrafią dojść do porozumienia - w kolejnym tygodniu, na kolejnym zebraniu plenarnym SU, odbywa się druga tura wyborów. Wybory odbywają się na tych samych zasadach co tura pierwsza wyborów, przy czym kandydatami są dwie osoby, które uzyskały największą ilość głosów w turze pierwszej głosowania.

§ 24
Pozostałymi członkami Rady SU mogą zostać uczniowie deklarujący aktywną pracę w Radzie SU,
po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego SU.Rozdział VI
DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 25
Dokumentację SU stanowią:
1) Regulamin SU,
2) roczne plany pracy SU,
3) protokoły z posiedzeń plenarnych SU oraz z zebrań Rady SU,
4) roczne sprawozdania z pracy SU.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Regulamin SU jest dostępny dla wszystkich uczniów w szkole - w bibliotece szkolnej oraz
na stronie internetowej szkoły.
2. Regulamin może być znowelizowany w ciągu roku szkolnego na wniosek Rady SU lub Rad Klasowych na plenarnym zebraniu SU.
4. Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania nowelizacji przez dyrektora szkoły.
5. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez rady klasowe uczniów w obecności zwykłej większości uprawnionych w dn. 5 listopada 2014 i wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.


Przewodniczący SU: Nicole Muszyńska

Opiekunowie SU:

Sabina Bartczak-Gackowska
Joanna Górska


Dyrektor szkoły:
Ilona Chilicka
Podpisano w dniu 7.11.2014


Powrót do treści | Wróć do menu głównego