Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Konkurs "The Beściaki"

Samorząd Uczniowski


Konkurs "The Beściaki" 2015/2016 - ostateczne wyniki
Już niebawem zaprosimy Was do nowej rywalizacji w Konkursie na Najlepszą Klasę ZSD, a na razie wyniki za miniony rok szkolny:
I msc. - kl. IIIa z wych. A. Skupin-Cywińską - 1530 p.
II msc. - kl. IIa z wych. A. Koziczakiem - 1305 p.
III msc. - kl. 3F z wych. M. Mikołajewskim - 1020 p.

IV msc. - kl. 3G
V msc. - kl. 3E
VI msc. - kl. 2E
VII msc. - kl. IVa
VIII msc. - kl. 1E
IX msc. - kl. 2F.


Zwycięzcom, raz jeszcze gratulujemy, wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę.

Z wynikami wszystkich klas zapoznać się można w gablocie SU na II piętrze budynku szkoły.REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KLASĘ W ZESPOLE SZKÓŁ DRZEWNYCH W BYDGOSZCZY 2015/2016
"THE BEŚCIAKI"

I. Cele konkursu i obszary współzawodnictwa

Konkurs ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do: systematycznej i efektywnej nauki, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie. Osiągnięciu tych celi ma sprzyjać rywalizacja między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły, a uwieńczeniem tej rywalizacji będzie wyłonienie "Najlepszej klasy ZSD".

Obszary współzawodnictwa:

1. Wyniki w nauce
2. Frekwencja
3. Aktywność klas w życiu szkoły
4. Osiągnięcia pozaszkolne

II. Punktacja

Ad. 1. Wyniki w nauce

Punkty otrzymają wszystkie klasy na koniec semestru pierwszego oraz na koniec roku szkolnego (punkty naliczane oddzielnie po każdym semestrze) zgodnie z poniższym schematem punktacji:

I miejsce - 200 punktów, II miejsce - 190 punktów, III miejsce - 180 punktów, IV miejsce - 170 punktów, V miejsce - 160 punktów,
VI miejsce - 150 punktów, VII miejsce - 140 punktów, VIII miejsce - 130 punktów, IX miejsce - 120 punktów.

Ponadto punktowana będzie średnia indywidualna uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Średnia:
4.00 - 4.49 10 punktów
4.50 - 4.99 20 punktów
5.00 - 5.49 30 punktów
5.50 - 6.00 40 punktów

Ad. 2. Frekwencja

Punkty otrzymają wszystkie klasy na koniec semestru pierwszego oraz na koniec roku szkolnego (punkty naliczane oddzielnie po każdym semestrze) zgodnie z poniższym schematem punktacji:

I miejsce - 200 punktów, II miejsce - 190 punktów, III miejsce - 180 punktów, IV miejsce - 170 punktów, V miejsce - 160 punktów, VI miejsce - 150 punktów, VII miejsce - 140 punktów, VIII miejsce - 130 punktów, IX miejsce - 120 punktów.

Ad. 3 . Aktywność klasy w życiu szkoły

Punktowane będą pochwały otrzymane przez uczniów na Komisji Wychowawczej: 1 pochwała = 5 punktów.
Punkty ujemne przyznawane będą za nagany:
1 nagana dyrektora = - 5 punktów,
1 nagana z ostrzeżeniem = - 10 punktów,
kara skreślenia z listy uczniów (w zawieszeniu lub bez) = - 15 punktów.

Dodatkowe punkty zdobyć mogą klasy:

- które podczas Szkolnego Dnia Sportu zorganizują najlepszy doping swoich zawodników; wyróżnione zostaną trzy najciekawiej prezentujące się klasy:
I miejsce - 50 punktów,
II miejsce - 30 punktów,
III miejsce - 20 punktów;

- których uczniowie wezmą udział w organizowanych na terenie szkoły międzyklasowych zawodach i konkursach (indywidualnych lub zespołowych); szczególnie punktowane będzie zajęcie czołowych miejsc:
I miejsce - 50 punktów,
II miejsce - 30 punktów,
III miejsce - 20 punktów,
udział - 10 punktów;

- wezmą udział w akcjach charytatywnych; szczególnie punktowana będzie aktywność przejawiająca się w pozyskaniu w ramach klas największych kwot pieniędzy na cele akcji:
I miejsce - 50 punktów,
II miejsce - 30 punktów,
III miejsce - 20 punktów,
udział - 10 punktów;

Ad. 4. Osiągnięcia pozaszkolne:

Punkty zostaną przyznane klasie, której uczniowie brali udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych, szczególnie punktowane będzie zajęcie czołowych miejsc:
I miejsce - 100 punktów,
II miejsce - 50 punktów,
III miejsce - 30 punktów,
udział - 10 punktów.

III. Uczestnictwo

W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.

IV. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników konkursu.

Konkurs trwa od 01.09.2015 do klasyfikacji końcoworocznej. Laureatem zostanie klasa, która zdobędzie największą ilość punktów. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w gablocie z informacjami o pochwałach i naganach udzielanych uczniom (I p. budynku szkoły, przy schodach), w gablocie Samorządu Uczniowskiego, na stronie internetowej ZSD oraz FB ZSD, a także przekazana wychowawcom klas, a za ich pośrednictwem - uczniom szkoły.

V. Nagrody

Klasa, która w danym roku zajęła I miejsce w konkursie ma prawo do tytułu "Najlepszej klasy" przez następny rok szkolny. Ponadto otrzyma nagrodę pieniężną 300 zł,- z funduszu Rady Rodziców z przeznaczeniem na sfinansowanie klasowego wyjścia poza szkołę (kino, kawiarnia itp.) lub zorganizowanie klasowego spotkania na terenie szkoły (klasowa Wigilia, spotkanie andrzejkowe itp.). Klasa, która uzyska drugie miejsce otrzyma nagrodę w wysokości 200,-, klasa, która uzyska trzecie miejsce - 100,- (z przeznaczeniem jw.).

VI. Komisja Konkursowa i tryb oceniania.

1. W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor
b. Dwóch członków Rady Pedagogicznej ( w tym min. jeden opiekun Samorządu Uczniowskiego)
c. Dwóch członków Samorządu Uczniowskiego.

2. Bieżące wyniki dostarczone przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego przechowują oraz wstępnie przeliczają wyznaczeni członkowie Samorządu Uczniowskiego.

3. Wychowawca i przewodniczący klasy są zobowiązani do przekazania na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub opiekuna SU informacji nt.:
- wewnętrznych osiągnięć klasy - dot. danych branych pod uwagę w konkursie,
- uczestnictwa i osiągnięć uczniów klasy w zawodach i olimpiadach pozaszkolnych.
W związku z tym opiekunowie uczestników olimpiad i zawodów proszeni są o informowanie wychowawców o osiągnięciach swoich podopiecznych.
Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych


Powrót do treści | Wróć do menu głównego