Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Kierunki Kształcenia

Dla Kandydatów

TECHNIKUM DRZEWNE

zawód: technik technologii drewna


Uczniowie podczas nauki projektowania 3D w programie AutoCAD

technik technologii drewna 311922

Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.)

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (A.50.)

3. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna

4. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;

3) programowania oraz obsługi obrabiarek CNC i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;

4) sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej 2 D i 3 D;

5) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

Dodatkowo technik technologii drewna może się zajmować zaopatrywaniem przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji oraz reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami. Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu drzewnego meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, zakładach przemysłu opakowań, zakładach przemysłu galanterii drzewnej, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. Absolwenci mogą być zatrudniani w działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach: kierownik działu produkcyjnego, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technolog, technik konstruktor, operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca. Po zdaniu matury może kontynuować kształcenie na wyższych studiach
Przedmioty zawodowe:

Rysunek techniczny, konstrukcje, maszyny i urządzenia, technologia, elektrotechnika
i automatyka, pracownia badań laboratoryjnych, materiałoznawstwo i specjalizacjazawód: technik hodowca koniNasi hodowcy koni w czasie zajęć praktycznych

Nowość - technik budowy fortepianów i pianin!

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
2) montowania podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
3) strojenia fortepianów i pianin;
4) utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności technicznej;
5) naprawiania fortepianów i pianin;
6) organizowania i kontrolowania wykonania fortepianów i pianin.
PKZ(S.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin
Uczeń:
1) rozróżnia symbole i oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych;
2) stosuje uproszczenia rysunkowe;
3) wykonuje szkice części maszyn;
4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
5) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
6) wykonuje pomiary warsztatowe;
7) rozpoznaje części i podzespoły maszyn i urządzeń;
8) rozróżnia połączenia rozłączne i nierozłączne;
9) przestrzega zasad tolerancji i pasowania;
10) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określa ich zastosowanie;
11) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
12) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
13) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
14) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
15) rozróżnia instrumenty muzyczne;
16) rozpoznaje producentów instrumentów muzycznych;
17) rozróżnia tony, dźwięki, interwały muzyczne i szumy;
18) stosuje elementy notacji muzycznej;
19) określa tempo i rytmikę utworu muzycznego;
20) wykonuje utwory muzyczne;
21) gra na instrumentach muzycznych;
22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin opisane w części II:
S.6. Budowa fortepianów i pianin
1. Wytwarzanie elementów i podzespołów fortepianów i pianin
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje instrumentów muzycznych;
2) rozpoznaje instrumenty muzyczne;
3) rozróżnia zespoły, podzespoły i elementy składowe fortepianów i pianin;
4) sporządza rysunki techniczne oraz dokumentację techniczną fortepianów i pianin;
5) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
6) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wytwarzania fortepianów i pianin;
7) dobiera techniki łączenia materiałów do wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
8) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów wytwarzanych zespołów, podzespołów i elementów fortepianów i pianin;
9) sprawdza zgodność wykonywanych prac z dokumentacją techniczną.
2. Montaż podzespołów i zespołów fortepianów i pianin
Uczeń:
1) określa kolejność montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
2) dobiera narzędzia do montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
3) dobiera podzespoły i zespoły do montażu fortepianów i pianin;
4) wykonuje montaż fortepianów i pianin zgodnie z dokumentacją techniczną;
5) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów zmontowanych fortepianów i pianin;
6) rozróżnia i stosuje metody oceny jakości fortepianów i pianin;
7) sprawdza zgodność montażu fortepianów i pianin z dokumentacją techniczną;
8) określa warunki odbioru technicznego fortepianów i pianin;
9) ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin;
10) ustala warunki eksploatowania fortepianów i pianin w pomieszczeniach.
S.7. Naprawa fortepianów i pianin
1. Naprawa podzespołów i zespołów fortepianów i pianin
Uczeń:
1) przygotowuje materiały i elementy niezbędne do konserwacji fortepianów i pianin;
2) dobiera metody konserwacji fortepianów i pianin;
3) konserwuje fortepiany i pianina zgodnie z dokumentacją techniczną;
4) wykonuje renowację zewnętrznych powierzchni fortepianów i pianin;
5) ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
6) rozpoznaje typowe uszkodzenia fortepianów i pianin;
7) rozróżnia objawy uszkodzeń fortepianów i pianin;
8) lokalizuje usterki i uszkodzenia fortepianów i pianin;
9) dobiera materiały i narzędzia do naprawy fortepianów i pianin;
10) dobiera podzespoły i zespoły do naprawy fortepianów i pianin;
11) wymienia uszkodzone podzespoły i zespoły fortepianów i pianin.
2. Regulacja mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje instrumentów muzycznych;
2) rozróżnia elementy składowe fortepianów i pianin;
3) ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wykonania podzespołów fortepianów i pianin;
5) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów do wykonania podzespołów fortepianów i pianin (w ograniczonym zakresie w przypadku kształcenia osób słabowidzących i niewidomych);
6) dobiera narzędzia do montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin;
7) wymienia uszkodzone mechanizmy i podzespoły fortepianów i pianin;
8) reguluje mechanizmy i podzespoły zgodnie z dokumentacją techniczną fortepianów i pianin;
9) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin;
10) wykonuje konserwację i renowację fortepianów i pianin;
11) ocenia jakość i zgodność wykonywanych prac z dokumentacją;
12) ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin.
3. Regulacja dźwięków w fortepianach i pianinach
Uczeń:
1) dobiera metody i systemy strojenia fortepianów i pianin;
2) przestrzega zasad strojenia fortepianów i pianin;
3) dobiera narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia fortepianów i pianin i posługuje się nimi;
4) przeprowadza strojenie fortepianów i pianin różnymi metodami i systemami;
5) rozróżnia sposoby przeprowadzania intonacji fortepianów i pianin;
6) dobiera narzędzia do intonacji fortepianów i pianin;
7) intonuje fortepiany i pianina;
8) koryguje czystość i równość stroju fortepianów i pianin;
9) ocenia czystość stroju fortepianów i pianin;
10) dostosowuje dźwięczność i brzmienie fortepianów i pianin do warunków otoczenia;
11) przeprowadza kontrolę artystyczną fortepianów i pianin.

Dokładny opis kwalifikacji znajdziesz na stronie
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311934SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA nr 5

zawód: stolarz

a) z praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych


stolarze poza zajęciami na szkolnych warsztatach w ramach dodatkowych zajęć uczą się pod okiem mistrzów, cenionych umiejętności: intarsji, rzeźby, renowacji starych mebli i wielu innych.

zawód: tapicer

a) z praktyczną nauką zawodu w zakładach HF Helvetia Furniture Sp. z o.o. / dla uczniów - młodocianych pracowników/

zawód: cieśla /mało popularny, a praca za duże pieniądze czeka.../

- zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych na miejscu, część zajęć praktycznych w zakładzie produkcyjnym, zawód nauczany także w ZSZ nr 4

zawód: mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - NOWOŚĆ

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
2) kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń, stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych;
4) prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów;
5) wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.
PKZ(A.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik technologii drewna
Uczeń:
1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne;
2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych;
3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania;
4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów;
5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji;
6) sporządza szkice i rysunki techniczne;
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym;
9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Dokładny opis kwalifikacji znajdziesz na stronie http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=817212


SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA nr 5

Praktyczna nauka zawodu odbywa się poza szkołą u pracodawców. Uczniowie otrzymuja wynagrodzenie, a praktyki zalicza się do stażu pracy.

Szczególnie zachęcamy do nauki w klasach profilowanych

fryzjer
kucharz
fotograf / zajęcia praktyczne organizowane przez naszą szkołę/
Dekarz - zawód poszukiwany przez pracodawców!


Zapraszamy do naszej szkoły uczniów, którzy nie znajdą klasy w swoim zawodzie w innych bydgoskich szkołach.


Oferujemy kształcenie dla uczniów chcących kształcić się także w innych zawodach:


Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Kominiarz
Lakiernik
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter nawierzchni kolejowej
Monter systemów rurociągowych
Operator maszyn leśnych
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Posadzkarz
Rybak śródlądowy

Blacharz samochodowy
Cieśla
Drukarz
Elektromechanik
Elektryk
Garbarz skór
Introligator
Kaletnik
Kamieniarz
Koszykarz-plecionkarz
Kuśnierz
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter instalacji gazowych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji budowlanych
Monter mechatronik
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter sieci komunalnych
Monter-elektronik
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Murarz
Obuwnik
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Optyk-mechanik
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych /Dotychczasowa nazwa zawodu - tkacz./
Rzeźnik-wędliniarz
Ślusarz
Zdun
Zegarmistrz
Złotnik-jubiler

Wszystkie zawody w trzyletnim cyklu nauczania.

Zawody w SB nr 5 dostosowujemy do zapotrzebowania rynku pracy. W roku 2009/2010 kształciliśmy w 17 zawodach, w tym możemy nawet w 50!


Powrót do treści | Wróć do menu głównego