Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


EFS "Zawodowe Horyzonty 2"

Zajęcia Dodatkowe i Staże

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ ZAWODOWE HORYZONTY 2”

REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Beneficjent: Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
I. Postanowienia ogólne
1. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 – Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Program jest realizowany w okresie od września 2010 roku do czerwca 2011 roku i obejmuje 28 spotkań szkoleniowych, w tym 12 - w r. 2010 i 16 w r. 2011. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
3. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczennice /uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
4. Projekt obejmuje następujące moduły zajęć:
a) zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje kluczowe z:

  • języka polskiego (1 grupa),
  • języka niemieckiego (1 grupa),
  • języka angielskiego (1 grupa),
  • przedsiębiorczości (1 grupa) - „Mikroprzedsiębiorstwo – filcowanie moje hobby, moja praca”,
  • informatyki (5 grup):

- „Wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem programu AutoCAD” – zajęcia I0,
- „Komputerowe wspomaganie projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD” - zajęcia II0,
- „Wykorzystanie cyfrowej obróbki obrazu w fotografii, grafice i reklamie”,
- „Współczesna fotografia, od laika do zaawansowanego fotoamatora”,
- „Tworzenie stron internetowych w WYSWYG i technologii CMS”;
b) zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje naukowo-techniczne:
zajęcia z podstaw programowania i obsługi obrabiarek CNC, odbywające się w CKP (ul. Barwna) w Bydgoszczy;
c) zajęcia wyrównawcze z:
języka polskiego (2 grupy),
języka niemieckiego (1 grupa),
języka angielskiego (1 grupa),
matematyki (4 grupy);
d) zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną:
„Czym skorupka za młodu nasiąknie ….”,
„Zakochani w sztuce”;
e) praktyka zawodowa – w stadninie koni (w okresie wakacji).
5. Uczennice /uczniowie mają prawo udziału w dwóch z proponowanych rodzajów zajęć równocześnie.
6. Beneficjentkom /beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (słowniki, zbiory zadań, materiały papiernicze, podręczniki do nauki języka niemieckiego, języka angielskiego, elementów informatyki, podstaw przedsiębiorczości, programy, nośniki do zapisu danych).
7. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach i salach dydaktycznych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bydgoszczy oraz stadninie koni.
8. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
II. Wybór beneficjenta ostatecznego
1. Termin rekrutacji upływa 17 września 2010 r. do godz.10:30.
2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest:
a) złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczennice /uczniów oraz rodziców niepełnoletnich uczennic /uczniów formularza deklaracji udziału w projekcie (zał. 1) i oświadczenia dot. przetwarzania danych (zał. 2);
b) spełnienie wymagań, zgodnie z ustalonymi kryteriami:
• zajęcia wyrównawcze: niska ocena końcowa z przedmiotu, przystąpienie do egzaminu poprawkowego, diagnoza wstępna po gimnazjum, sytuacja rodzinna/ materialna,
• pozostałe zajęcia: ocena/ średnia ocen z przedmiotów tematycznych, frekwencja na zajęciach szkolnych, ocena za zachowanie,
• priorytetowo traktowane/ni będą uczennice/uczniowie znajdujący się w gorszej sytuacji (rodzinnej, materialnej, innej);
3. Ostatecznej rekrutacji uczestnika dokonuje Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Drzewnych powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły;
4. Komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestniczek /uczestników spośród uprawnionych beneficjentów, którzy spełniają ustalone kryteria;
5. Grupy na zajęciach wyrównawczych oraz dodatkowych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji liczą od 10 do 15 osób;
6. Komisja rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Lista ta będzie podstawą do ponownej rekrutacji, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie beneficjentek /beneficjentów przyjętych w pierwszej kolejności. W przypadku rezygnacji uczestniczki /uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Rekrutacja dodatkowa odbywa się w przypadku zrealizowania nie mniej niż 20 % zajęć przewidzianych w programie;
7. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie podana na tablicy informacyjnej na II piętrze 20 września 2010r.
8. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu;
9. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:
a) Uczennica /uczeń zrezygnuje ze szkoły bądź zostanie skreślony z listy uczniów;
b) Uczennica /uczeń opuścił powyżej 20% zajęć w danym module bez usprawiedliwienia;
c) przerwał udział w projekcie;
d) zaistnieją inne zdarzenia losowe;
10. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczennica /uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do projektu;
11. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 80% frekwencją w zajęciach. Frekwencję osoby wchodzącej z listy rezerwowej liczy się od dnia pierwszych zajęć, w których uczestniczy. Obecność potwierdzana jest podpisem na liście;
12. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zwolnieniami lekarskimi lub pisemnymi wnioskami rodziców;
13. Usprawiedliwioną nieobecnością jest absencja wynikająca z oddelegowania ucznia na 4 tygodniowy kurs zawodowy;
14. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
III. Postanowienia końcowe
1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na II piętrze (przy sali 208).
2. Za kontakt z beneficjentami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator projektu, p. mgr inż. Iwona Zawadzka, dyżurująca w sali 208, w poniedziałki w godz. 14:30 – 15:15 oraz piątki w godz. 13:25 -14:10.


Skrócony opis projektu „Zawodowe horyzonty 2”

Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 14 bydgoskich szkól zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu rozwoju kompetencji kluczowych poprzez organizacje zajęć dodatkowych,
2. Zwiększenie szans edukacyjnych uczennic/ uczniów uzyskujących niskie wyniki w nauce poprzez realizacje zajęć wyrównawczych,
3. Poprawa opieki psychologiczno-pedagogicznej (w tym specjalistyczne wsparcie dla uczennic w ciąży i młodych matek) poprzez realizacje warsztatów,
4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdolności do zatrudnienia uczennic/ uczniów poprzez współpracę z przedsiębiorstwami (praktyki i warsztaty zawodowe),
5. Pomoc w planowaniu kariery poprzez doradztwo zawodowe,
6. Uwrażliwienie na tematykę równości płci w systemie kształcenia i wychowania (warsztaty dla nauczycielek/ nauczycieli),
7. Podniesienie atrakcyjności procesu nauczania poprzez zakup nowoczesnych środków dydaktycznych.

Rekrutacja: szkoły przyjmują regulaminy rekrutacji i ustalają kryteria naboru uwzględniając następujące czynniki:
1. Zajęcia wyrównawcze: niska ocena końcowa z przedmiotu, przystąpienie do egzaminu poprawkowego, diagnoza wstępna po gimnazjum, sytuacja rodzinna/ materialna,
2. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne: opinia wychowawcy, orzeczenie PPP,
3. Pozostałe zajęcia: ocena/ średnia ocen z przedmiotów tematycznych, frekwencja na zajęciach.
4. Priorytetowo traktowane/ni będą uczennice/ uczniowie znajdujący się w gorszej sytuacji (rodzinne, materialnej, innej).

Komisje rekrutacyjne zatwierdzają listy uczennic i uczniów. Przy naborze obowiązuje zasada dobrowolności. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie deklaracji i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przy naborze przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
Informacje na temat projektu zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół.

Zajęcia odbywać się będą w szkołach, na uczelniach i w zakładach pracy, w małych grupach (max. 15 osób) przez 28 tygodni roku szkolnego 2010/2011, wsparciem objętych zostanie ok. 3000 uczniów.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uzupełnienie braków edukacyjnych uczniów, którzy uzyskali niskie wyniki na egzaminie kompetencyjnym w gimnazjum lub otrzymali niskie oceny na świadectwie, wsparcie psychologiczne uczniów wykazujących problemy wychowawcze oraz rozwój uczniów zdolnych. Poprzez zakup środków dydaktycznych zostanie unowocześniony i uatrakcyjniony proces dydaktyczny.Projekt „Zawodowe horyzonty 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego