Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Czas Na Staż 2016

Zajęcia Dodatkowe i Staże
Zasady realizacji projektu „Czas na staż”

Rekrutacja
Szkoła zobligowana jest do zrekrutowania uczniów w zawodach wskazanych na etapie przygotowania projektu, ze szczególnych uwzględnieniem zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką radę Rynku Pracy..
Liczba uczniów uczestniczących w stażach i praktykach, kształcących się w zawodach nie posiadających rekomendacji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy nie może zostać zwiększona.
Szkoła zobligowana została do opracowania regulaminu rekrutacji uczniów i uwzględnienia kryteriów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Uczniowie ostatnich klas muszą przystąpić do udziału w projekcie przed utratą statusu ucznia.
Uczniowie nie mogą uczestniczyć dwukrotnie w stażach/ praktykach.
II. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk
Staże realizowane będą w technikach, praktyki w zasadniczych szkołach zawodowych.
Wymiar stażu/ praktyki – 160 godzin (4 tygodnie).
Stypendium stażowe – 1500 zł za przepracowanie 160 godzin
Uczniowie mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na staże/ praktyki w wysokości przypadającej na okres realizacji praktyki lub stażu. Przed podpisaniem umowy należy zweryfikować, czy uczeń będzie korzystał ze wsparcia w tym zakresie i w jakiej wysokości. Oszczędności zostaną wykorzystane na inne wydatki przewidziane w budżecie projektu.
W budżecie projektu zaplanowane zostały środki na ubezpieczenie NNW. Proszę o zweryfikowanie potrzeby dodatkowego ubezpieczenia uczniów. Oszczędności zostaną wykorzystane na inne wydatki przewidziane w budżecie projektu.
Przed rozpoczęciem stażu/ praktyki zawarte zostaną trójstronne umowy (szkoła – uczeń – firma), które uregulują zobowiązania wszystkich stron.
Staż/ praktyka realizowane są na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela, dyrektora szkoły i przedstawiciela firmy przyjmującej danego ucznia na staż/ praktykę.
Program musi zostać opracowany w formie pisemnej i powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta/ praktykant, treści edukacyjne, zakres jego obowiązków, harmonogram realizacji stażu/ praktyki.
Przy ustalaniu programu musza zostać uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe ucznia.
Program praktyki musi zawierać szczegółowe zasady wyposażenia stanowiska pracy ucznia oraz opis procedur wdrażania i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.
Staż/praktyka są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
Obowiązki firmy przyjmującej na staż:
Zapewnia odpowiednie stanowisko pracy dla ucznia, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały z godnie z programem stażu/ praktyki i potrzebami ucznia wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez ucznia, wymogów technicznych miejsca pracy, niepełnosprawności i stanu zdrowia,
Szkoli ucznia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z regulaminem pracy na stanowisku,
Sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu/ praktyki w postaci wyznaczenia opiekuna stażu/ praktyki,
Monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez ucznia, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela uczniowi informacji zwrotnej,
Wydaje uczniowi niezwłocznie po zakończeniu stażu/ praktyki dokument (w formie dziennika stażu/praktyki) potwierdzający odbycie stażu/ praktyki. Dokument potwierdzający odbycie stażu musi zawierać następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu/ praktyki, cel i program, opis wykonywanych zadań, opis uzyskanych kompetencji oraz ocenę stażysty/ praktykanta dokonaną przez opiekuna.
Urząd Marszałkowski zastrzega możliwość zweryfikowania spełniania przez firmę ww. wymogów (kontrola w firmie).

W budżecie projektu przewidziano refundację pracodawcom kosztów utworzenia stanowiska pracy, która obejmuje m.in. zakup odzieży roboczej i ochronnej, materiały zużywalne i drobne narzędzia, szkolenie BHP, środki higieny, badania lekarskie jeśli są konieczne. Refundacja nastąpi na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Kwota średnia zostanie ustalona odrębnie na każdą ze szkół na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń. Najlepszym rozwiązaniem będzie uzgodnienie z pracodawcami przed zawarciem umowy rodzaj i planowaną wysokość kosztów ponoszonych w związku z realizacja staży/ praktyk.
Na etapie przygotowań do realizacji stażu/ praktyki wyznaczani są opiekunowie stażu/ praktyki w zakładzie pracy. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 6 uczniów.
Do zadań opiekuna stażysty/ praktykanta należy:
Diagnoza kompetencji i kwalifikacji uczniów we współpracy z nauczycielem,
Określenie celu i programu praktyki/ stażu (we współpracy z nauczycielem),
Udzielanie informacji zwrotnej w trakcie stażu/ praktyki,
Nadzór nad prawidłowa realizacją i harmonogramem stażu/ praktyki.
W budżecie projektu przewidziano 2 formy refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna:
Refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą uczniów, przez okres 160 godzin stażu lub praktyki, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto (w budżecie mamy 500 zł na opiekuna X 255 uczniów na ten cel). Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu/ praktyki zrealizowanych przez uczniów.
Refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna gdy nie został on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynikającego ze zwiększenia zakresu zadań (opieka nad grupą uczniów, nie więcej niż 500 zł brutto za realizację 150 godzin stażu/praktyki). Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki lub stażu zrealizowanych przez uczniów.
Refundacja wynagrodzenia opiekuna następuje z tytułu wypełniania obowiązków, jednokrotnie i nie zależy od liczby uczniów.
W spotkaniach z pracodawcami powinny uczestniczyć księgowe, które dokładnie wyjaśnią zasady refundacji ponoszonych przez pracodawców kosztów.
Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz refundacja kosztów wynagrodzenia/ dodatku opiekuna stażysty / praktykanta nastąpi na podstawie noty księgowej oraz stanowiącego integralną część noty rozliczenia udokumentowanych wydatków (podobnie jak w ubiegłych latach).
Na etapie rozmów z pracodawcami należy uzgodnić formę i zasady refundacji wydatków pracodawcom (czy ich wewnętrzne uregulowania np. regulamin wynagradzania przewidują przyznanie dodatku).
Zarządzanie/ działania merytoryczne
W ramach kosztów pośrednich zawarte zostaną umowy z koordynatorami z poszczególnych szkół. Wynagrodzenie ustalone zostanie proporcjonalnie do liczby uczniów skierowanych na staże/ praktyki (zadanie UMB).
W ramach projektu zawarte zostaną również umowy z księgowymi (zadanie UMB).
W ramach zadania merytorycznego przewidziane zostało opracowanie przez wskazanych przez dyrektorów szkół programów staży (umowa o dzieło – zadanie UMB). Stawka za program – 500 zł.
Przy tworzeniu programu konieczne będzie złożenie oświadczenia, że nie doszło do podwójnego finansowania (nie wykorzystuje się programów opracowanych w poprzednich latach w innych projektach).
Koordynatorzy odpowiedzialni będą za rekrutację uczniów i pracodawców, złożenie przez uczniów w wyznaczonym terminie deklaracji udziału w projekcie, uzgodnienie warunków współpracy z firmami, zasad refundacji kosztów, zawarcie umów opracowanych przez UMB, sprawozdawczość kwartalną, zbieranie danych i informacji od uczniów wynikających z deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Szkoły odpowiedzialne będą za:
Wypłatę stypendiów i refundacje kosztów dojazdu
Ubezpieczenie uczniów (jeśli to konieczne)
Refundację pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy i wynagrodzenia pracownika.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW NA STAŻE I PRAKTYKI
ORGANIZOWANE W RAMACH OSI INWESTYCYJNEJ
10 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WK-P
NA WAKACJE LETNIE 2016


Staże i praktyki są realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy

Informacje o projekcie

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja RPO WK-P 2014-2020.
Cele projektu :
przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla uczennic/uczniów klas techników oraz praktyk dla uczennic/ uczniów zasadniczej szkoły zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
wyposażenie uczennic/uczniów w poszerzone i nowe kompetencje oraz umiejętności zawodowe ułatwiające wejście na rynek pracy;
współpraca z pracodawcami przy organizacji procesu kształcenia zawodowego.

Organizacja stażu

Staż/praktyka uczennicy/ucznia odbywać się będzie u pracodawcy, z którym szkoła zawrze umowę o prowadzenie stażu/praktyki.
Program stażu/praktyki dla każdego zawodu opracuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący przedmiotu zawodowego we współpracy z przedstawicielem pracodawcy.
Opiekę nad uczniem i realizacją stażu/praktyki w miejscu pracy sprawuje wskazany przez pracodawcę opiekun.
Program stażu/praktyki zostanie dostosowany do warunków zakładu pracy, indywidualnych potrzeb ucznia we współpracy z opiekunem stażu/ praktyki.
Stażysta/praktyka trwa 160 godzin w ciągu czterech tygodni wakacji letnich.
Za odbycie stażu/praktyki stażysta/praktykant otrzymuje stypendium.
Szczegółowe zasady udziału w stażu/praktyce, dokumentowania jego przebiegu i wypłaty stypendium określa umowa zawarta pomiędzy szkołą a uczestnikiem projektu – stażystą/praktykantem.
Liczba miejsc:
Technikum Drzewne – zawód technik technologii drewna – 12 miejsc (staże)
– zawód technik hodowca koni – 6 miejsc (staże)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 – zawód stolarz – 12 miejsc (praktyki).

Udział w projekcie

O udział w projekcie mogą się ubiegać uczennice i uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum oraz 1, 2 i 3 szkoły zawodowej w zawodzie stolarz wchodzących w skład Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, którzy ukończyli 17 rok życia.
Projekt w równym stopniu odnosi się do dziewcząt i chłopców, uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach (np. niepełnosprawnych). Służy wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne ze względu na złą sytuację życiową (uczennice/uczniowie znajdujący się w gorszej sytuacji będą traktowani priorytetowo).
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które nie korzystały lub nie korzystają ze wsparcia w formie staży lub praktyk zawodowych u pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja RPO WK-P 2014-2020.
Osoby ubiegające się o udział w projekcie muszą złożyć do 27 kwietnia 2016 roku wydruk formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) z danymi potwierdzonymi odręcznym podpisem.
Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Z zakwalifikowanymi uczestnikami projektu zostaną podpisane umowy o organizację stażu/praktyki.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

IV. Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą: nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hodowca koni oraz szkolny koordynator projektu.
Termin posiedzenia komisji wskazuje dyrektor szkoły w piśmie powołującym komisję.
Podstawą zakwalifikowania kandydatki/kandydata do projektu jest suma punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria formalne
Jest uczniem/uczennicą 1,2,3 klasy zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie stolarz, 2,3,4 technikum w zawodzie technik technologii drewna lub 2,3,4 technikum w zawodzie technik hodowca koni.
Ma ukończone 17 lat
Nie uczestniczył/a w projektach realizowanych w ramach Osi Inwestycyjnej 10 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P.
Kryteria dodatkowe
Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
w I półroczu roku szkolnego w którym praktyka będzie realizowana wg. tabeli 1.
Suma frekwencji na półrocze i za miesiące luty - marzec na zajęciach szkolnych wg. tabeli 2.
Pozytywna opinia wychowawcy i nauczycieli przedmiotów zawodowych – 1 pkt.
Za trudną sytuację rodzinną (wychowawca lub pedagog) – od 0 do 4 pkt.
Zaangażowanie w życie szkoły, postawa społeczna itp.wg. tabeli 3.

Tabela 1.
Średnia ocen
Ilość punktów
4,50 – 6,00
3
4,00 – 4,49
2
3,50 – 3,99
1
<3,50
0

Tabela 2.
Frekwencja na półrocze
Ilość punktów
95 – 100 %
3
90 – 94 %
2
80 – 89 %
1
< 80 %
0

Tabela 3.
Kryterium
Ilość punktów
Reprezentowanie szkoły w konkursach zewnętrznych
1
Zdobyte wyróżnienia i nagrody w konkursach zewnętrznych
1
Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym
1
Udział w wolontariacie
1
Inne…
1

Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów w danym technikum czy szkole zawodowej, zgodnie z podaną wyżej liczbą miejsc.
Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
Komisja rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej na parterze w budynku szkoły.
Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
10) Osoba zakwalifikowana do realizacji projektu może zrezygnować z uczestnictwa w stażu/praktyce przed jego
rozpoczęciem (tj. przed podpisaniem umowy), składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne
oświadczenie.

V. Postanowienia końcowe
Za kontakt z uczestnikami projektu, opiekunami stażu/praktyki i pracodawcami odpowiada koordynator projektu Roman Hernet.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego