Strona Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIÓW

Prawo Szkolne >

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIÓW
(zatwierdzone na posiedzeniu RP w dniu 13.09.2017)


I. Wstęp – założenia ogólne

Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

Rodzice ucznia objętego obowiązkiem nauki (do 18 roku życia) są zobowiązani zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia edukacyjne oraz zapewnić mu warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć szkolnych. Rodzice ucznia niepełnoletniego są zobowiązani do stawienia się w szkole na wezwanie wychowawcy klasy
w wyznaczonym przez niego terminie, lub w innym wspólnie ustalonym terminie.

Nieobecność ucznia w szkole może być usprawiedliwiona przez wychowawcę klasy na podstawie zaświadczenia lekarskiego (w przypadku pracowników młodocianych obowiązuje zaświadczenie na druku L-4) lub na podstawie pisemnego wniosku
o usprawiedliwienie nieobecności sporządzonego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Zaświadczenie lekarskie lub wniosek
o usprawiedliwienie należy dostarczyć w przeciągu tygodnia od zaistnienia nieobecności. Po tym czasie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.
W przypadku długotrwałej choroby (powyżej tygodnia) i niemożności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lub wniosku rodzica/opiekuna w wyznaczonym terminie dopuszcza się telefoniczne lub przez dziennik elektroniczny powiadomienie wychowawcy klasy przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia o przyczynie nieobecności
i indywidualne ustalenie terminu dostarczenia zaświadczenia.
W sytuacji nieobecności w szkole wychowawcy klasy – zaświadczenia lekarskie i wnioski o usprawiedliwienie nieobecności należy przekazywać kierownikowi szkolenia praktycznego.

Do godzin nieobecności nieusprawiedliwionej wliczane są również opuszczone bez usprawiedliwienia godziny podczas czterotygodniowych kursów zawodowych oraz godziny zajęć praktycznych, odbywanych w zakładach pracy (dot. pracowników młodocianych), a także podczas praktyk zawodowych uczniów technikum.

Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania absencji swoich wychowanków w szkole oraz na praktyce zawodowej, skrupulatnego ich rozliczania oraz stosowania dostępnych mu środków dyscyplinujących. Jest również zobowiązany informować każdorazowo rodziców ucznia o podjętych krokach wynikających z nieusprawiedliwionej absencji ucznia w ustalony z rodzicem sposób.


II. Procedury

Niezależnie od istniejących procedur wewnątrzszkolnych wychowawca jest zobowiązany, po upływie każdego miesiąca, do przeanalizowania frekwencji uczniów
i bezzwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej pedagogowi szkolnemu sytuacji opuszczenia przez ucznia niepełnoletniego bez usprawiedliwienia 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu wraz z podaniem dotychczas podjętych działań dyscyplinujących wobec ucznia.

Pedagog szkolny przygotowuje:
- w odniesieniu do uczniów niepełnoletnich zamieszkałych poza Bydgoszczą – informację o sytuacji i podjętych działaniach do wysłania odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia;
- w odniesieniu do uczniów niepełnoletnich zamieszkałych w Bydgoszczy - zawiadomienia o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów do wysłania rodzicom uczniów.
W przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy, przy braku poprawy sytuacji, po upływie wymaganego czasu, pedagog przygotowuje kolejne pisma mające na celu podjęcie dalszych działań przedegzekucyjnych (o ile uczeń nie zostanie wcześniej skreślony z listy uczniów ZSD) i przekazuje je dyrektorowi szkoły. Kolejnymi działaniami przedegzekucyjnymi podejmowanymi przez szkołę
w odniesieniu do uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy są: wystosowanie upomnienia, wystawienie tytułu wykonawczego, wystąpienie z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji.
Przygotowane pisma pedagog szkolny przedstawia dyrektorowi szkoły.

Działania dyscyplinujące, które powinien podjąć wychowawca, realizując procedury wewnątrzszkolne, są następujące:

przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z uczniem i odnotowanie tego faktu w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych, co uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem*;

udzielenie uczniowi ustnego upomnienia i odnotowanie tego faktu w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych, co uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem*;

udzielenie nagany wychowawcy klasy z wpisem do dziennika elektronicznego – po przekroczeniu przez ucznia liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych odpowiadających 100% wymiaru tygodniowego zajęć edukacyjnych w danej klasie; uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości faktu udzielenia mu nagany w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych*, wychowawca bezwzględnie powiadamia o naganie rodziców ucznia;

w sytuacji braku poprawy – wezwanie rodziców do szkoły i ponowna rozmowa dyscyplinująca z uczniem w ich obecności, spisanie kontraktu między uczniem, rodzicem ucznia niepełnoletniego oraz wychowawcą klasy dotyczącego przestrzegania przez ucznia jego obowiązków; zalecenie kontaktu z pedagogiem szkolnym;

wyjście do domu ucznia wraz z pedagogiem lub drugim nauczycielem w przypadku braku kontaktu z rodzicami ucznia niepełnoletniego zamieszkującego na terenie Bydgoszczy, odnotowanie tego faktu w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych wraz z informacją o wnioskach
z rozmowy lub jej braku w przypadku nieobecności rodziców w domu;
w odniesieniu do niepełnoletnich uczniów spoza Bydgoszczy – wysłanie listem poleconym wezwania do rodziców by stawili się w szkole;

skierowanie wniosku do Zespołu Wychowawczego o ukaranie ucznia naganą dyrektora szkoły – po przekroczeniu przez niego liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych odpowiadających 200% wymiaru tygodniowego zajęć edukacyjnych w danej klasie; o skierowaniu wniosku wychowawca bezwzględnie powiadamia rodziców ucznia; po udzieleniu nagany uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości faktu udzielenia mu nagany w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych*, rodzice
o udzielonej naganie informowani są na piśmie, informację o udzieleniu uczniowi nagany wychowawca klasy wpisuje w dziennik elektroniczny;

ponowne skierowanie wniosku do Zespołu Wychowawczego o ukaranie ucznia naganą dyrektora z ostrzeżeniem o możliwości wydalenia ze szkoły
w przypadku opuszczenia przez ucznia bez usprawiedliwienia 300% wymiaru tygodniowego zajęć edukacyjnych w danej klasie; bezwzględne poinformowanie o wniosku rodziców ucznia; po udzieleniu nagany uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości faktu udzielenia mu nagany w zeszycie spostrzeżeń wychowawczych*, rodzice
o udzielonej naganie informowani są na piśmie, informację o udzieleniu uczniowi nagany z ostrzeżeniem wychowawca klasy wpisuje w dziennik elektroniczny;

przekazanie pedagogowi szkolnemu informacji o frekwencji ucznia niepełnoletniego wraz ze wskazaniem dotychczas podjętych działań dyscyplinujących; przygotowanie przez pedagoga szkolnego pisma do Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

skierowanie wniosku o skreślenia ucznia z listy w sytuacji, gdy przekroczy liczbę godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych odpowiadającą 350% wymiaru tygodniowego zajęć w danej klasie – dotyczy uczniów pełnoletnich oraz niepełnoletnich wobec których podjęto przewidziane Ustawą o systemie oświaty/ Ustawą Prawo oświatowe oraz przepisami wewnątrzszkolnymi kroki dyscyplinujące.

*można odstąpić od oznaczonych działań w przypadku braku możliwości kontaktu osobistego wychowawcy z uczniem


Zatwierdził

Dyrektor Zespołu Szkół DrzewnychPowrót do treści | Wróć do menu głównego